Άρθρο 95 – Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»

1. Το «Tαμείο Φαιστός» («Phaistos Fund») συνίσταται από την εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» του άρθρου 94, με τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54).
2. Το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» προκύπτει από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται από κάθε διαγωνισμό που θα διενεργείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz (1920-1980 MΗz & 2110-2170 MHz), 3400-3800 MHz, και 26 GHz, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που στο μέλλον άλλες φασματικές ζώνες καταστούν τεχνικά διαθέσιμες για δίκτυα 5G και χορηγηθούν δικαιώματα χρήσης τους, ποσοστό 25% των εσόδων του Δημοσίου που θα προέρχονται από τους διαγωνισμούς για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες αυτές, θα προστίθεται στο ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός». Σε περίπτωση που το «Ταμείο Φαιστός» συσταθεί πριν από τη διενέργεια του πρώτου σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού για τη σύσταση του «Ταμείου Φαιστός» καλύπτεται με δάνειο ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000) από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.. Σε τέτοια περίπτωση, με την πρώτη αύξηση του ενεργητικού του «Ταμείου Φαιστός» μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ποσό των € 3.000.000 επιστρέφεται στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..
3. Στο ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» δύνανται να συμμετέχουν ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές.
4. Το «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.
5. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το «Ταμείο Φαιστός» μπορεί:
α) να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών,
β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, εφόσον, κατά τον χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό του Ταμείου θα ανέρχεται τουλάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων,
γ) να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων με την επιφύλαξη του ορίου της περ. β΄, εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες εισηγμένων εταιρειών,
εφόσον, και στις τρεις ανωτέρω περ. α΄, β΄ και γ΄, οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα.
δ) να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις.
6. Kατά τα λοιπά, εφόσον ο παρών νόμος δεν προβλέπει ειδικότερη διάταξη, για τη διαχείριση του «Ταμείου Φαιστός» εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54).

  • 12 Ιουλίου 2020, 04:45 | Πρεβελάκης

    αυτό και το προηγούμενο φωνάζουν διαπλοκή – να διαγραφεί