Άρθρο 80 – Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα

1. Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 77 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
2. Με σκοπό την εναρμόνιση της αρχής της διαφάνειας με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανάλογα με το είδος της προς ανάρτηση πράξης δεν απαιτείται να αναρτώνται.
3. Η ανάρτηση στο Διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 77 και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.

  • 16 Ιουλίου 2020, 21:15 | ψηφιακή διαφάνεια

    Στις πράξεις που δεν αναρτώνται της παρ. 1 θα πρέπει να προστεθούν αυτές που περιλαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 10 του ΓΚΠΔ (ποινικά αδικήματα) τα οποία περιλαμβανονταν στα ευαίσθητα δεδομένα του Ν. 2472/97 ενώ πλέον με τον ΓΚΠΔ είναι ξεχωριστή κατηγορία απο τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων που ορίζονται ρητά στο αρ. 9 του ΓΚΠΔ.

  • 10 Ιουλίου 2020, 21:01 | Διομήδης Σπινέλλης

    Για λόγους διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αναλυτικό ημερολόγιο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου. Το ημερολόγιο αυτό θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιέχει και να εμφανίζει στον πολίτη: την ημερομηνία και ώρα της επεξεργασίας, το σκοπό της επεξεργασίας και τον υπεύθυνο της επεξεργασίας. Για λόγους εσωτερικού ελέγχου, το ημερολόγιο μπορεί επιπλέον να περιέχει πρόσφορα στοιχεία που θα εξειδικεύουν τα πρόσωπα που εκτελούν την επεξεργασία. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πολιτών θα πρέπει να καταχωρίζεται στο ημερολόγιο αυτό.