Άρθρο 71 – Θεματικός κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας – (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

Ο κατάλογος θεματικών κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα I της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ενσωματώνεται στο Παράρτημα I του παρόντος Κώδικα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.