Άρθρο 33 – Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των δημοσίων φορέων

1. Με την προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης του δικαιούχου, μπορούν να καταβάλλονται οφειλές των φορέων του δημόσιου τομέα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μέσω της πίστωσης λογαριασμών του δικαιούχου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, τα τεχνικά μέτρα και οι όροι ασφαλείας και κάθε άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς συναλλαγής ή την ενημέρωση για τη μη επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

  • 17 Ιουλίου 2020, 08:51 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

    Η διατύπωση δεν φαίνεται ορθή. Εφόσον γίνεται λόγος καταβολής οφειλών του δημοσίου, τι νόημα έχει η αυθεντικοποίηση του δικαιούχου, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της αυθεντικοποίησης στην περ.6 του άρθρου 2;
    Επίσης, το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται και από τον ΑΝ 1819/1951, ο οποίος είναι καιρός να αντικατασταθεί.