Άρθρο 49 – Υπηρεσίες εμπιστοσύνης

1. Άλλες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, πέραν των προβλεπόμενων στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (Κανονισμός eIDAS), που ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία, αναγνωρίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο, τηρουμένης της παρ. 2 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στον ανωτέρω Κανονισμό για την ισχύ και αναγνώρισή τους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να υπογράφει συμφωνίες με τρίτα κράτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αμοιβαία αναγνώριση υπηρεσιών εμπιστοσύνης.