Άρθρο 46 – Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού

1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την κατάρτιση και την επιμόρφωση του προσωπικού τους σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η διαχείριση και ο συντονισμός προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., ύστερα από σχετικό αίτημα οργανισμού του δημόσιου τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθορίζονται το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, οι προϋποθέσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα προγράμματα αυτά.
2. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τους υπαλλήλους και τους εργαζομένους τους, καθώς και το κοινό, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, τα οφέλη για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής αναφορών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του παρόντος.

  • 16 Ιουλίου 2020, 09:49 | ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

    O Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη δημόσια διοίκηση, αν εφαρμοστεί έγκαιρα !
    Έχει αποδειχτεί ότι δεν ανταποκρίνονται στην εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων με τον ίδιο ρυθμό όλοι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, ενώ συχνά παρατηρείται τεράστια χρονική διάσταση μεταξύ τους με τα γνωστά αποτελέσματα (γραφειοκρατία, υπέρμετρο διοικητικό βάρος διαχείρισης θεμάτων κ.α.).
    Προκειμένου ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης να τύχει της άμεσης και ορθής εφαρμογής, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η επιμόρφωση όλων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
    Στην κατεύθυνση αυτή, με κατάλληλο σχεδιασμό αλλά και με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων (διαδικτυακές παρουσιάσεις), μπορεί να βοηθήσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ώστε η επιμόρφωση των υπαλλήλων να γίνει έγκαιρα και με τη χαμηλότερη οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου.