Άρθρο 86 – Κέντρα Δεδομένων Δημοσίου Τομέα

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων και την φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, τον σχεδιασμό και την παραγωγική λειτουργία των τεχνολογικών υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων για τον σκοπό αυτό προμηθεύεται κατά προτεραιότητα συνολικά για τους φορείς του δημοσίου τομέα υπηρεσίες Υβριδικού Υπολογιστικού Νέφους έναντι οποιονδήποτε άλλων τεχνολογικών λύσεων. Με απόφασή του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να επιλέγει άλλες τεχνολογικές λύσεις κατόπιν γνώμης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ενδιαφερόμενου φορέα του δημοσίου τομέα.
2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), και στους ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258).

  • 17 Ιουλίου 2020, 16:33 | Google Ελλάς Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

    α) Στηρίζουμε το υβριδικό cloud και multi-cloud. Ο στόχος πρέπει να είναι οι δημόσιοι φορείς να δημιουργήσουν τις δομές που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους, συγχωνεύοντας τη δική τους υποδομή, το κυβερνητικό νέφος και τις υπηρεσίες από ιδιωτικούς φορείς.
    β) Πρέπει να δοθεί κάποια ευελιξία στους δημόσιους φορείς για να δοκιμάσουν και να επιλέξουν λύσεις. Ίσως να προσδιοριστούν ορισμένα κατώτατα όρια βάσει των οποίων μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα.