Άρθρο 74 – Ένδικα βοηθήματα

Αιτήσεις ακύρωσης που ασκούνται κατά ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.