Άρθρο 20 – Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

1. Η δημιουργία ή επικύρωση επιμέρους αρχείου της εκάστοτε διαδικασίας ή υπόθεσης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ένδειξης από το κάθε φορά προς τούτο εξουσιοδοτημένο όργανο του φορέα δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της διαδικασίας.
2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα τηρεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά αρχεία των ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία εκδίδει, κατέχει ή διακινεί και σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ή το πεδίο των δραστηριοτήτων του.
3. Οι διαδικασίες και τα μέσα καταχώρισης, τήρησης και εν γένει της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών εγγράφων στα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα, προσβασιμότητα, αναγνωσιμότητα και ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.
4. Τα έντυπα έγγραφα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από την ψηφιοποίησή τους. Με την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος καταστρέφονται.
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα ζητήματα που αναφέρονται στη συγκρότηση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, διατήρηση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης-αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, οι κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας, κάθε θέμα για την κατάθεση φυσικών αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών αντιγράφων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  • 17 Ιουλίου 2020, 11:37 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

    Άρθρο 20 παρ. 4
    Υπάρχει αντίστοιχο χρονικό διάστημα για τα ηλεκτρονικά έγγραφα;

  • 10 Ιουλίου 2020, 22:12 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Καλό είναι να μελετηθεί η διαδικασία της 5ης παραγράφου του συγκεκριμένου άρθρου και ως προς το θέμα της καταστροφής/διαγραφής αρχείων με ιδιαίτερη έμφαση στην απλότητα της διαδικασίας ώστε να μην είναι εξαιρετικά επιβαρυντική από πλευράς απαιτούμενου εργοχρόνου υλοποίησης (καιρός να καταργηθούν τα ΠΔ της 10ετίας 1970 για τα Αρχεία)