Άρθρο 83 – Δημοσίευση εκτέλεσης Προϋπολογισμών

1. Το Δημόσιο ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά από το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 83, παράγραφος 1, με την προσθήκη ότι τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και σε μηχαναγνώσιμη μορφή, ως εξής:

  1. Το Δημόσιο ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
  Τα σχετικά έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, το οποίο συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα από σταθερό σημείο απόθεσης.

 • 17 Ιουλίου 2020, 10:51 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

  Θα πρέπει να δημοσιεύουν όλους τους προϋπολογισμούς τους οποίους διαχειρίζονται, π.χ. περισσότεροι από ένας Ειδικοί Φορείς, ειδικοί λογαριασμοί κλπ. Άρα θα πρέπει να αντικατασταθούν οι λέξεις «του προϋπολογισμού τους» με τις λέξεις «των προϋπολογισμών τους».
  Επίσης, οι λέξεις «Κωδικό Αριθμό» θα πρέπει να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Αριθμό Λογαριασμού», αφού με τη νέα διοικητική και οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού οι Κ.Α.Ε. έχουν αντικατασταθεί από τους Α.Λ.Ε.

 • 10 Ιουλίου 2020, 22:37 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Ακολουθείστε το Πρότυπο της ΕΕΤΤ (best-practice επί 15ετία) στο συγκεκριμένο θέμα ώστε να αποφευχθεί άσκοπη γραφειοκρατεία.