Άρθρο 99 – Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής – Επικύρωση των αντιγράφων Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά.».
2. Στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

  • 10 Ιουλίου 2020, 20:23 | Διομήδης Σπινέλλης

    Προτείνω επιπλέον η παράγραφος 2 του αρ. 11 του ν. 2690/1999 να ενημερωθεί ώστε η λέξη «φωτοαντίγραφα» να αντικατασταθεί με «ψηφιοποιημένα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα».