Άρθρο 93 – Ραδιοφάσμα 5G για πιλοτικές εφαρμογές

1. Το Δημόσιο δεσμεύει τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 3400-3410 ΜΗz για δέκα (10) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με σκοπό την αποκλειστική αξιοποίησή της για σκοπούς έρευνας ή/και ανάπτυξης ή/και καινοτομίας σε δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες που λειτουργούν σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές κατά τον παρόντα νόμο. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτό το χρονικό διάστημα δύναται να παρατείνεται για άλλα δέκα (10) έτη.
2. Το Δημόσιο δύναται να δεσμεύει 200 ΜΗz από τη ζώνη συχνοτήτων των 26 GHz, που τυχόν παραμείνουν αδιάθετα μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εκδίδεται μετά από το τέλος αυτής της διαδικασίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με σκοπό την αποκλειστική αξιοποίησή τους για τους σκοπούς της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτό το χρονικό διάστημα δύναται να παρατείνεται για άλλα δέκα (10) έτη.
3. Το Δημόσιο δύναται να αξιοποιεί για τους σκοπούς της παρ. 1, μέρος των ζωνών συχνοτήτων 733-736 ΜHz και 788-791 ΜHz, που έχουν διατεθεί για άλλη πρωτεύουσα χρήση, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Οικ. 93/Φ211/26.02.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Εθνικής Άμυνας «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.)» (Β΄ 751), για το χρονικό διάστημα της παρ. 1, χωρίς να θίγεται η πρωτεύουσα χρήση τους, που έχει προτεραιότητα.
4. Σε περίπτωση που άλλες φασματικές ζώνες καταστούν τεχνικά διαθέσιμες στο μέλλον για δίκτυα 5G, τότε το Δημόσιο δύναται να δεσμεύει μέρος αυτών για αξιοποίησή τους για τους σκοπούς της παρ. 1. Για τη δέσμευση των συγκεκριμένων τμημάτων των ζωνών αυτών για τους σκοπούς του παρόντος, εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η δε δέσμευση ισχύει για δέκα (10) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτό το χρονικό διάστημα δύναται να παρατείνεται για άλλα δέκα (10) έτη.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να παραχωρούνται δικαιώματα χρήσης σε τμήματα ζωνών ραδιοσυχνοτήτων των παρ. 1 έως 4 για περιορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, σε εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες που λειτουργούν σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές στην Ελλάδα, εφόσον στις προτάσεις τους, που έχουν ήδη επιλεγεί για επένδυση από την Εταιρεία του άρθρου 94, περιλαμβάνεται αίτημα για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος ραδιοφάσματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία του άρθρου 94 ενημερώνει κατά περίπτωση τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος, με απόφασή του, παραχωρεί το εν λόγω δικαίωμα χρήσης στη συγκεκριμένη εταιρεία, καθορίζοντας το οικείο τμήμα φασματικής ζώνης και το χρονικό διάστημα της παραχώρησης, δύναται δε να αρνηθεί μόνο αν συντρέχει λόγος εθνικής ασφαλείας ή άμυνας ή άλλος ειδικός λόγος δημοσίου συμφέροντος.
6. Δικαιώματα χρήσης σε τμήματα ζωνών ραδιοσυχνοτήτων των παρ. 1 έως 4 για περιορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, δύνανται να παραχωρούνται και σε πανεπιστήμια ή/και σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής που επιθυμούν να αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές στην Ελλάδα, μετά από την υποβολή σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος, με απόφασή του, παραχωρεί το εν λόγω δικαίωμα χρήσης στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή/και ερευνητικό φορέα, καθορίζοντας το οικείο τμήμα φασματικής ζώνης και το χρονικό διάστημα της παραχώρησης, δύναται δε να αρνηθεί μόνο αν συντρέχει λόγος εθνικής ασφαλείας ή άμυνας ή άλλος ειδικός λόγος δημοσίου συμφέροντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πανεπιστήμια ή/και ερευνητικά κέντρα για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κατά την παρούσα παράγραφο.
7. Για την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που περιγράφονται στις παρ. 1 έως 4 στους φορείς των παρ. 5 και 6 δεν απαιτείται η καταβολή τιμήματος, καθότι η παραχώρηση της χρήσης τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα εξυπηρετεί αποκλειστικά την προαγωγή της έρευνας ή/και ανάπτυξης ή/και καινοτομίας σε δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές.
8. Τυχόν άλλες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ενδεικτικά αυτές που αφορούν σε θέματα κατασκευών κεραιών, εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), οι αιτήσεις των φορέων των παρ. 5 και 6, στους οποίους παραχωρείται δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
9. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, και λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα μπορούν να γίνουν πιλοτικοί χρήστες των προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε υποδομές 5G για το χρονικό διάστημα ανάπτυξής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος, μετά από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ως άνω πιλοτικά προγράμματα καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
10. Μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης προϊόντων ή/και υπηρεσιών 5G κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι φορείς της παρ. 9 μπορούν να γίνονται χρήστες αυτών των προϊόντων ή/και υπηρεσιών δωρεάν και για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, μετά από σχετική συμφωνία τους με τον φορέα που έχει αναπτύξει το συγκεκριμένο προϊόν ή/και υπηρεσία 5G.