Άρθρο 77 – Πεδίο εφαρμογής της ψηφιακής διαφάνειας

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Υπηρεσιακοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παρούσα όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα, καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου (α) ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται: (αα) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, (αβ) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 3429/2005, (β) ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
3. Στο διαδίκτυο αναρτώνται: (α) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα, (β) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, (γ) τα προεδρικά διατάγματα και λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, (ε) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας, (στ) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου καθώς και οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη τους, (ζ) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, (η) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Υπηρεσιακών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Εκτελεστικών Γραμματέων Περιφερειών, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, (θ) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι, (ι) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, (ια) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων, (ιβ) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) της ανώτατης εκπαίδευσης, (ιγ) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, (ιδ) περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, (ιε) το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, (ιστ) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. (ιζ) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (Α’ 16), (ιη) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (ιθ) οι πράξεις: i) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, ii) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων, iii) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων, iv) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, v) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών, vi) καθορισμού λατομικών ζωνών, vii) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, viii) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), ix) καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, x) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών, xi) χωροθέτησης, xii) καθορισμού αρχαιολογικών χώρων, xiii) χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων και αποχαρακτηρισμών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων, (ιη) οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (ιθ) οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, (κ) ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.
4. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.

 • Προτείνεται να ενταχθεή η δημιουργία και η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανοικτή διάθεση και την περαιτέρω χρήση εγγράφων, ανωνυμοποιημένων πληροφοριών και δεδομένων, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν 3979/2011, για όλα τα μητρώα του Δημοσίου τομέα.

 • 17 Ιουλίου 2020, 11:58 | Γιώργος Τελώνης

  Αρθρο 77: Πεδίο ψηφιακής διαφάνειας.

  Παράγραφος 3.

  Η ανάρτηση των αποφάσεων-γνωμοδοτήσεων-συμβάσεων-πράξεων, που αφορούν, ως επί το πλείστον, περιπτώσεις που υπάγονται στα ιε, ιζ, ιη, ιστ, ιθ, (κυρίως αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων πάσης φύσεως Φορέων και Αρχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) θα πρέπει να είναι σαφώς πιο εξειδικευμένη, ώστε ο χρήστης που αναζητά συγκεκριμένη πληροφορία να έχει τη δυνατότητα να την εντοπίσει πιο γρήγορα.
  Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο οι δημοσιεύσιμες στο διαδίκτυο αποφάσεις-πράξεις των συγκεκριμένων περιπτώσεων του άρθρου να ταξινομούνται κατά θεματική περίπτωση, να ομαδοποιούνται ανά θεματικό αντικείμενο, για να διευκολύνεται η χρήστης στην αναζήτηση της πληροφορίας.
  Θα είναι μεγάλο κέρδος, και χρονικά και ουσιαστικά, η όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη και εξειδικευμένη, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα αφορούν το περιεχόμενό τους, ταξινόμηση των αποφάσεων-συμβάσεων-πράξεων των Φορέων και Αρχών.
  Για παράδειγμα, με την έως τώρα ακολουθούμενη πρακτική, μπαίνουν κοινοί τίτλοι σε αναρτήσεις Φορέων και Αρχών που αναζητά ο χρήστης, με αποτέλεσμα να απαιτείται το άνοιγμα αρχείο προς αρχείο μέχρι να εντοπίσει αυτό που αναζητά.
  Μόνο με την θεματική, ανά περιεχόμενο, ταξινόμηση κάθε ανάρτησης θα καταστεί πολύ ευκολότερα ανιχνεύσιμη η ζητούμενη πληροφορία

 • 17 Ιουλίου 2020, 09:08 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

  Στο τέλος της παρ.1 θα πρέπει να διορθωθεί το «του νόμου αυτού» με το «του κεφαλαίου αυτού».
  Στην περ.(στ) της παρ.3 θα πρέπει να προστεθούν και οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί και ισολογισμοί των Ειδικών Λογαριασμών που τηρούν οι υπόχρεοι φορείς καθώς. Η ίδια περίπτωση θα πρέπει να συμληρωθεί με τη φράση «ανεξαρτήτως εάν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα ή άλλη πηγή εκτός αυτού» (π.χ. από δωρεά η οποία συνίσταται σε χρηματικό ποσό, από ειδικούς και λοιπούς λογαριασμούς οι οποίοι δεν εμφαίνονται στον τακτικό προϋπολογισμό, λέσχες ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας κλπ), ώστε να υπάρχει διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα.
  Υπό την παρούσα διατύπωση δεν είναι σαφές αν οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν μόνο στον τακτικό προϋπολογισμό.
  Οι πράξεις αποδοχής δωρεών (περ.ιζ) είναι προτιμότερο να δημοσιεύονται μόνο στο Διαύγεια και να καταργηθεί η υποχρέωση δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. (βλ. ν.4182/2013, άρθρο 3 παρ.1 και ν.3469/2006), τουλάχιστο για τις περιπτώσεις εκτός αρμοδιότητας του Υπ. Οικονομικών.
  Στην περ.(ιη) είναι χρήσιμο να προστεθούν και οι πράξεις αποδοχής των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ.
  Η παρ.4 ισχύει ήδη αλλά δεν εφαρμόζεται αφού το Διαύγεια δεν αντλεί αυτόματα στοιχεία από το ΚΗΜΔΗΣ (πρβλ. ν.4412/106, άρθρα 38 και 379 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την τελευταία παράταση να έχει λήξει από 1.6.2019).