Άρθρο 35 – Ιστοσελίδες δημοσίων φορέων

1. Όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα υποχρεούνται να διατηρούν δικτυακούς τόπους ως τόπους ελεύθερης και χωρίς περιορισμούς πρόσβασης, με σκοπό την πληροφόρηση και την ενημέρωση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, σχετικά με δημόσιες πολιτικές, δράσεις ή προγράμματα που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν, εκτός αν προβλέπεται άλλως από τον οικείο φορέα για λόγους διαφύλαξης κρατικού απορρήτου ή απορρήτου που προστατεύεται από διάταξη νόμου.
2. Όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν για την εγκυρότητα, νομιμότητα, ποιότητα και επικαιροποίηση των πληροφοριών, δεδομένων και εγγράφων που αναρτούν ή κοινοποιούν προς ανάρτηση στον δικτυακό τους τόπο καθώς και για την ευρετηρίαση και τεκμηρίωση της πληροφορίας που διαθέτουν, όπως και για την παροχή υπηρεσιών καταλόγου, αναζήτησης και αυτοματοποιημένης αίτησης και διάθεσης πληροφοριών και εγγράφων του δημόσιου τομέα.
3. Οι δικτυακοί τόποι οφείλουν να παρέχουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα επικοινωνίας των φυσικών ή νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων με τον δημόσιο φορέα, ιδίως με τη διάθεση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για τη διατύπωση των ερωτημάτων κάθε ενδιαφερόμενου ή ειδικού χώρου με τις απαντήσεις των φορέων επί των συνηθισμένων ερωτήσεων των ενδιαφερομένων. Για την επικοινωνία σύμφωνα με το παρόν δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση του χρήστη.
4. Οι δικτυακοί τόποι οφείλουν να παρέχουν τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα με προσιτό και εύληπτο τρόπο στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διευκολύνεται η άσκηση δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος και να είναι εναρμονισμένοι με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων, καθώς και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
5. Οι περιορισμοί και οι όροι χρήσης των πληροφοριών και εγγράφων που αναρτώνται πρέπει να δημοσιεύονται κατά σαφή και εμφανή τρόπο στον δικτυακό τόπο του φορέα του δημόσιου τομέα. Οι τροποποιήσεις των περιορισμών και των όρων χρήσης πρέπει να είναι άμεσα και ευχερώς αναγνωρίσιμες, ενώ πρέπει ρητά να αναφέρεται η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των όρων χρήσης.
6. Σε κάθε δημόσιο φορέα ορίζεται Διαχειριστής του ιστοτόπου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του δικτυακού τόπου όποτε αυτό απαιτείται. Ο Διαχειριστής του ιστοτόπου συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και με τα Γραφεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του ν. 4622/2019, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντα του.
7. Οι δικτυακοί τόποι της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των Υπουργείων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτά, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλουν να τηρούν τις εξής υποχρεώσεις: (α) να έχουν όνομα χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη gov.gr και (β) να τηρούν τις οδηγίες της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με την ενιαία και ομοιόμορφη εικόνα και ταυτότητα και (γ) να μην παρέχουν απευθείας ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ΕΨΠ. Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται τα ΑΕΙ, οι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς του ν. 4310/2014, καθώς και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου καθώς και οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα, δύνανται να αποκλίνουν από τις υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρούσας. Η εξαίρεση από την υποχρέωση της περ. γ’ της παρούσας επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική έγκριση που παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ανεξαρτήτως εάν η ψηφιακή δημόσια υπηρεσία απαιτεί αυθεντικοποίηση του χρήστη.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται τα πρότυπα, οι γενικοί όροι και οι λειτουργικές προδιαγραφές, οι γενικοί όροι χρήσης, καθώς και οι γενικοί όροι ως προς την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας των δικτυακών τόπων που διατηρούν οι φορείς της παρ. 1.

 • 17 Ιουλίου 2020, 08:43 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

  Ο διαχειριστής είναι φυσικό πρόσωπο ή μπορεί να ορισθεί και οργανική μονάδα του φορέα; Ίσως είναι προτιμότερο να διευκρινισθεί.

 • 13 Ιουλίου 2020, 17:40 | Georgios kanavakis

  Για τον εύκολο προσανατολισμό την πλήρη διαφάνεια και την ολιστική πληροφόρηση των πολιτών επί δικαιωμάτων και καθηκόντων τους, αλλά και για λόγους χρηστής διοίκησις και αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών οφείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες να ψηφοποιήσουν στους διαδικτυακούς κόμβους τους τον πίνακα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά όροφο και γραφείο με τα ονόματα και την αρμοδιότητα κάθε γραφείου, όπως επίσης και τα γραφεία των προϊσταμένων και των διευθύνσεων με ονόματα και αρμοδιότητα με τηλέφωνο, email, και Skype για τηλεπικοινωνία. Ένας ανάλογος πίνακας προσανατολισμού πρέπει να υπάρχει και σε κάθε υπηρεσία(αν δεν υπάρχουν ) και κάθε έναν όροφο ξεχωριστά εξυπακούεται και κατά κανόνα υπάρχει ήδη. Στο γραφείο του κάθε υπαλλήλου στην είσοδο πρέπει να υπάρχει ένας πίνακας με το όνομα του υπαλλήλου την αρμοδιότητα του, τα γραφεία και τα ονόματα των προϊσταμένων και του διευθυντή. Αυτή η απεικόνισης που περιγράψαμε πρέπει να ψηφοποιηθεί και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα κάθε υπηρεσίας όπως ήδη αναφέραμε, για να έχουν οι πολίτες ολιστική και οικονομική πρόσβαση στην πληροφορία που χρειάζονται και ολιστικές πληροφορίες αυτοί που τις επισκέπτονται. Πρέπει στις ιστοσελίδες και τους διαδικτυακούς κόμβους των δημοσίων υπηρεσιών να απεικονίζονται όλες οι παραπάνω πληροφορίες. Πέραν δε τούτου το κάθε γραφείο της υπηρεσίας πρέπει να απεικονίζει ψηφιοποιημένα στους διαδικτυακούς κόμβους του όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα του, όπως τους νόμους βάση των οποίων γίνονται τα αιτήματα η εκπληρούνται τα καθήκοντα των πολιτών, οι προϋποθέσεις που ζητά ο νόμος ανά αίτημα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν και οι υπηρεσίες από τις οποίες θα προσκομισθούν με διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό fax και email. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνετε, να τρέχει από εδώ και από εκεί, να κάνει τηλεφωνήματα και τα λοιπά χρονοβόρα και κοστοφόρα, οπότε κατά περίπτωση και αθροιστικά θα εξοικονομείται τεράστιο κεφάλαιο χρόνου, χρήματος και ταλαιπωρίας.

 • 12 Ιουλίου 2020, 03:01 | Πρεβελάκης

  Η παρ. 2 αναφέρει: «2. Όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν για την εγκυρότητα, νομιμότητα, ποιότητα και επικαιροποίηση των πληροφοριών …»

  αυτο δεν είναι αρκετό μια και δεν εξηγεί τι γίνεται όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ αυτών που λέει η ιστοσελίδα και κάποιο έντυπο έγγραφο (προγενέστερο ή μεταγενέστερο της ιστοσελίδας). Για να έχει ΝΟΗΜΑ η πληροφόρηση μέσω ιστοσελίδας θα πρέπει να καθοριστεί ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ κάθε έντυπου εγγράφου.

  Έτσι όταν π.χ. διαβάζει ο πολίτης στην ιστοσελίδα της τάδε υπηρεσίας ότι οι ώρες λειτουργίας ειναι αυτές και τα δικαιολογητικά είναι εκείνα, να μπορεί να είναι βέβαιος ότι αυτά ισχύουν και τίποτα άλλο.