Άρθρο 91 – Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών με σκοπό την καταγραφή, την αποτύπωση και μοντελοποίηση των ψηφιακών ή φυσικών διοικητικών διαδικασιών του δημόσιου τομέα, καθώς και την καταγραφή και αποτύπωση των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών αυτών και κατ’ ελάχιστο: (α) το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία και τα επιμέρους στάδια αυτής, (β) οι αρμόδιες υπηρεσίες διεκπεραίωσης της διαδικασίας και των επιμέρους σταδίων αυτής, (γ) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ή των επιμέρους σταδίων αυτής, (δ) το διάγραμμα ροής της διαδικασίας και των βημάτων αυτής, σύμφωνα με τυποποιημένη μεθοδολογία διαγράμματος, (ε) οι εκτιμώμενοι χρόνοι ανά βήμα της διαδικασίας και (στ) το κόστος παραβόλων ή άλλων τελών.
2. Οι φορείς του δημοσίου τομέα με αρμοδιότητα θεσμοθέτησης διοικητικών διαδικασιών υποχρεούνται να προβαίνουν στην αρχική καταχώριση και την καταχώριση κάθε μεταγενέστερης μεταβολής τους η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, εντός τριών (3) μηνών από τη θεσμοθέτηση τους ή τη μεταβολή τους. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών συντονίζει τις ενέργειες των φορέων της παρ. 2 και μεριμνά για την ορθή και συνεχή καταχώριση από κάθε υπόχρεο φορέα των πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες αρμοδιότητάς του. Η παράλειψη της υποχρέωσης καταχώρισης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κθ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 για το όργανο ή τον υπάλληλο που έχει τη σχετική υποχρέωση.
3. Η καταχώριση κάθε διαδικασίας ολοκληρώνεται, εντός τριμήνου, με την απόδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα κάθε διαδικασίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. Με την απόδοση του μοναδικού κωδικού αριθμού της διαδικασίας, οποιαδήποτε απόκλιση κατά την εφαρμογή αυτής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παρ. 2.
4. Με τη διαπίστωση παράλειψης της υποχρέωσης καταχώρισης σύμφωνα με την παρ. 2 ή της απόκλισης κατά την εφαρμογή της καταχωρημένης διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 3, οι οποίες μπορούν να γίνουν είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, αναφοράς ή ελέγχου, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ενημερώνει αμελλητί τον αρμόδιο φορέα για την κίνηση της προβλεπόμενης πειθαρχικής διαδικασίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία καταχώρισης των διοικητικών διαδικασιών στο Μητρώο Διαδικασιών, η υποβολή αναφορών και προτάσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ειδικότερα θέματα για την τήρηση του Μητρώου Διαδικασιών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

  • 10 Ιουλίου 2020, 22:22 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Στο θέμα αυτό, η ΕΕΤΤ υλοποιεί έργο-πιλότο για το θέμα των διαδικασιών στο πλαίσιο της Οργανωτικής-Λειτουργικής Προσαρμογής της στις απαιτήσεις του 21ου αιώνος (συγχρηματοδοτούμενο έργο ΕΣΠΑ). Ευελπιστώ ότι τα Υπουργεία ΔΕΝ θα τραβήξουν την ΕΕΤΤ πίσω αλλά θα μάθουν από την ΕΕΤΤ (best-practice).