Άρθρο 53 – Πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης

1. Τα πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης αποτελούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις που εκδίδονται από έναν πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, με τα οποία α) καθίσταται δυνατή η χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τον κάτοχο αυτού και β) ταυτοποιείται ο κάτοχος του πιστοποιητικού μέσω της επιβεβαίωσης του ονόματος ή του ψευδωνύμου του.
2. Το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ορίζονται στον Κανονισμό eIDAS, τα Παραρτήματα αυτού και στον υπ’ αρ. 837/1Β/2017 Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (Β’ 4396).
3. Η ισχύς του πιστοποιητικού άρχεται από την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω σε αυτό και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την καταχώριση των δεδομένων του κατόχου, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του άρθρου 57, στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
4. Η ισχύς του πιστοποιητικού λήγει α) με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται πάνω σε αυτό, ή β) κατόπιν ανάκλησης του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 55.