Άρθρο 66 – Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

1. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπόκειται σε όρους, εκτός αν οι όροι αυτοί είναι αντικειμενικοί, αναλογικοί, δεν εισάγουν διακρίσεις και επιβάλλονται αιτιολογημένα για την εξυπηρέτηση σκοπών γενικού συμφέροντος, με τη μορφή χορήγησης άδειας ή με άλλους τρόπους. Οι όροι που επιβάλλονται δεν μπορεί να οδηγούν σε περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού.
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων προβλέπεται η χορήγηση άδειας, οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου, δημιουργούν, όπου αυτό είναι δυνατό, και αναρτούν πρότυπα τυποποιημένων αδειών με δυνατότητα ηλεκτρονικής τους επεξεργασίας στον ιστότοπο www.data.gov.gr, οι οποίες παρέχουν ευρύτερα δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς και στηρίζονται σε μορφότυπους ανοικτών δεδομένων. Οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να προσαρμόζονται, προκειμένου να αντιμετωπίζουν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων χορήγησης άδειας. Σε κάθε περίπτωση, οι άδειες πρέπει να θέτουν τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς όσον αφορά στην περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.
3. Οι όροι της παρ. 1 καθορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής, η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα.

  • 16 Ιουλίου 2020, 12:58 | spathan

    Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του σημείου 2 ώστε:
    – Να αντικατασταθεί η φράση ‘χορήγηση άδειας’ καθώς αφορά σε ‘permission’ και όχι σε ‘license’. Δεδομένου πως όλοι οι πόροι (έγγραφα, δεδομένα, μεταδεδομένα) εξ ορισμού πρέπει να συνοδεύονται από άδεια χρήσης, η οποία χορηγείται και συνοδεύει τους εν λόγω πόρους, η σχετική αναφορά ως έχει είναι προβληματική.
    – Να προβλέπεται η δημιουργία πρότυπων αδειών από έναν οργανισμό της ΔΔ και η υποχρεωτική εφαρμογή τους από το σύνολο των οργανισμών της ΔΔ.
    – Να διαγραφεί η φράση ‘σε μορφότυπους ανοικτών δεδομένων’ καθώς οι άδειες χρήσης δεν δύναται να ‘στηρίζονται’ σε μορφότυπους ανοικτών δεδομένων (οι άδειες αποτελούν κείμενα και όχι δεδομένα)