Άρθρο 61 – Γενικές αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

1. Τα έγγραφα των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται από τη στιγμή της ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας), με την επιφύλαξη των άρθρων 64 έως 66, 69 και 70.
2. Τα έγγραφα των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 63, από σταθερό σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το άρθρο 62.
3. Τα έγγραφα, επί των οποίων οι βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τα άρθρα 63 έως 70. Από τα ανωτέρω έγγραφα εξαιρούνται εκείνα που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του πρώτου εδαφίου και που τρίτος είχε, αρχικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων το διάστημα προστασίας δεν έχει λήξει.
4. Η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων των φορέων των παρ. 1-3 αποκλείεται μόνο στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 59 και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.

  • 16 Ιουλίου 2020, 12:27 | spathan

    Προτείνεται η αλλαγή της διατύπωσης στο σημείο 1 «Τα έγγραφα των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται από τη στιγμή της ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους» ώστε να διευκρινίζει πως η διάθεση με τους όρους που αναφέρονται είναι υποχρεωτική. Ως έχει, το σημείο μπορεί να ερμηνευτεί ως δυνατότητα των οργανισμών να μην αναρτούν, δημοσιεύουν ή να διαθέτουν δεδομένα εξ ορισμού (by default).
    Επιπλέον, προτείνεται η τροποποίηση του σημείου 2 ώστε πλέον του σταθερού σημείου απόθεσης, να αναφέρεται στην τεχνικά ορθότερη χρήση μοναδικών σταθερών αναγνωριστικών, που εξασφαλίζουν τη διαχρονική πρόσβαση σε κάθε δημοσιευμένο πόρο.