Άρθρο 51 – Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης

1. Με τη χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης τεκμαίρεται η ακεραιότητα των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται, η αποστολή από τον ταυτοποιημένο αποστολέα και η παραλαβή από τον ταυτοποιημένο αποδέκτη των δεδομένων, καθώς και η ακρίβεια της ημερομηνίας και της ώρας της αποστολής και της λήψης των δεδομένων. Όπου ο νόμος ή οι διοικητικές πράξεις απαιτούν την αποστολή εγγράφων με ή χωρίς συστημένη αλληλογραφία, αρκεί η χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης. Η υπηρεσία αυτή δύναται να χρησιμοποιείται από τους φορείς τους δημόσιου τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδίως σε διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται η τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα, στους οποίους καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης στις συναλλαγές τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
3. Υπάρχοντα συστήματα συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παραμένουν σε ισχύ.