Άρθρο 101 Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Την ίδια ισχύ έχουν και τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα των παρ. 3 και 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
2. Στο άρθρο 173 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «Τα ακριβή ηλεκτρονικά αντίγραφα, τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα και οι εκτυπώσεις αυτών έχουν αποδεικτική δύναμη ακριβούς αντιγράφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».