Άρθρο 10 – Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης

Καθιερώνονται ετήσια βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για φορείς του δημοσίου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, ψηφιακής προσβασιμότητας, ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας, ψηφιακής βελτίωσης της απόδοσης του δημόσιου τομέα ή ενίσχυσης της δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας, βελτίωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχειρηματικότητας ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εν γένει δράσεις που, σύμφωνα με τα κριτήρια της Υψηλής Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

  1. Τα βραβεία απονέμονται σε ετήσιο Διαγωνισμό Ψηφιακής Διακυβέρνησης που λαμβάνει χώρα το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της δημόσιας διοίκησης μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, αλλά και για την καλύτερη οργάνωση του δημόσιου τομέα. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε ειδική πλατφόρμα που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Οι προτάσεις αξιολογούνται από την Υψηλή Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία και αποφασίζει πού θα απονεμηθούν τα βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι του διαγωνισμού, ο χρόνος διεξαγωγής, η αποδοχή και διάθεση χορηγιών για τους σκοπούς του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να καθορίζονται χρηματικά έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισμού.