Άρθρο 07 – Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού

  1. Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής Συντονιστική Επιτροπή), η οποία έχει ως αποστολή της το συντονισμό της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών παρεμβάσεων της στο σύνολο του δημόσιου τομέα, διατυπώνοντας παράλληλα προτάσεις προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της.
  2. Η Συντονιστική Επιτροπή διακρίνεται σε Ολομέλεια και Τμήματα. Στην Ολομέλεια, η οποία αποτελείται από όλους τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Κυβέρνησης, προεδρεύει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Τα Τμήματα καθορίζονται ανά τομείς πολιτικής με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελούνται κατά περίπτωση από Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς, Υπεύθυνους Ψηφιακού Μετασχηματισμού του άρθρου 8, επικεφαλής φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και εμπειρογνώμονες-ιδιώτες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Με την απόφαση συγκρότησης των Τμημάτων καθορίζεται και ο πρόεδρος αυτών.
  3. Η Ολομέλεια συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο. Τα Τμήματα συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας ή τον αναπληρωτή του όποτε κριθεί απαραίτητο.
  4. Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση πλην των ιδιωτών-εμπειρογνωμόνων, στους οποίους καταβάλλεται η αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
  5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου της.
  • 10 Ιουλίου 2020, 22:19 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Εάν στην θέση των μετακλητών γενικών-ειδικών γραμματέων/φαρισαίων δεν τεθούν Υπηρεσιακοί παράγοντες των δομών της Εκτελεστικής Διοίκησης, το όλο έργο θα πέσει θύμα του «συνδρόμου της Πηνελόπης» («ράβε-ξήλωνε, δουλειά να μη σου λείπει») καθώς κάθε νέος βεζύρης-υπουργός ή πασάς-γενικός/ειδικός θα ξαναξεκινά το έργο από την αρχή (το έχουμε δει να συμβαίνει πολλάκις τα τελευταία 20 χρόνια – κλασική παθογένεια του βυζαντινο-οθωμανικού καθεστώτος Yunanistan)