Άρθρο 68 – Ερευνητικά δεδομένα (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

1. Τα ερευνητικά δεδομένα είναι διαθέσιμα και περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τα άρθρα 61-70, εφόσον λαμβάνουν, εν όλω ή εν μέρει, δημόσια χρηματοδότηση και έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, μέσω θεματικού ή ιδρυματικού αποθετηρίου, από ερευνητές ή δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς ή ερευνητικούς φορείς ή οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας.
2. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα, την εθνική ασφάλεια, την προστασία νόμιμων εμπορικών συμφερόντων, όπως το εμπορικό απόρρητο και την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, σύμφωνα με την αρχή «ανοικτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά στο μέτρο του αναγκαίου».

  • 16 Ιουλίου 2020, 12:47 | spathan

    Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το σημείο 1 ώστε:
    – Να γίνεται σαφές αν η χρηματοδότηση αφορά σε παραγωγή ή/και προμήθεια, καθώς να γίνεται αναφορά στις σχετικές παρατηρήσεις (φορείς χρηματοδότησης, επιλεξιμότητα) σε άλλο σημείο των σχολίων της διαβούλευσης. Συνολικότερα, τα θέματα προμήθειας, εκκαθάρισης αδειών χρήσης, αξιοποίησης και διάθεσης ερευνητικών δεδομένων είναι σκόπιμο να εξειδικευτούν σε συνολικότερη νομοθετική παρέμβαση που αφορά στην Έρευνα και την Ανοικτή Επιστήμη.
    – Να διαγραφεί η φράση ‘και έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί’ καθώς μπορεί να ερμηνευτεί ως μη υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου.