Άρθρο 75 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων στα επιμέρους άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, καθώς και ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήματα για την εφαρμογή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 70. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι κανόνες, τα πρότυπα, τα μέσα και οι προδιαγραφές για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.data.gov.gr και του Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου.