Άρθρο 22 – Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

1. Η παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως η διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, δημόσιων ή ιδιωτικών, μεταξύ αφενός των φορέων του δημόσιου τομέα και αφετέρου των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Για την παροχή των ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της ΕΥΠ.
2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε η παροχή των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών του να διενεργείται αποκλειστικά μέσα από την ΕΨΠ και σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

  • 14 Ιουλίου 2020, 17:33 | Georgios kanavakis

    Έως ότου ολοκληρωθεί η ψηφοποίηση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και έως ότου η κοινωνία εκπαιδευτεί στα νέα δεδομένα, μια αρκετά χρονοβόρα υπόθεση, πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα ορισμένα πράγματα που κάνουν εύκολη την ζωή και στους πολίτες και στην δημόσια διοίκηση ευρύτερα. Κατά την άποψη μου αυτά που πρέπει να γίνουν είναι τα ακόλουθα.

    1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ηλεκτρονική διεύθυνση(email) για όλους) των ομογενών συμπεριλαμβανομένων και επικοινωνία με τις υπηρεσίες δια αυτού.

    2.Ολιστική πληροφόρηση και ολιστική πρόσβαση στην πληροφορία και τις διαδικασίες. Για τον εύκολο προσανατολισμό την πλήρη διαφάνεια και την ολιστική πληροφόρηση των πολιτών επί δικαιωμάτων και καθηκόντων τους, αλλά και για λόγους χρηστής διοίκησις και αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών οφείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες να ψηφοποιήσουν στους διαδικτυακούς κόμβους τους τις δομές και την λειτουργία τους, ήτοι τον πίνακα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά όροφο και γραφείο με τα ονόματα και την αρμοδιότητα κάθε γραφείου, όπως επίσης και τα γραφεία των προϊσταμένων και των διευθύνσεων με ονόματα και αρμοδιότητα. Πέραν δε τούτου το κάθε γραφείο της υπηρεσίας πρέπει να απεικονίζει ψηφιοποιημένα στους διαδικτυακούς κόμβους του όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα του, όπως τους νόμους βάση των οποίων γίνονται τα αιτήματα η εκπληρούνται τα καθήκοντα των πολιτών, οι προϋποθέσεις που ζητά ο νόμος ανά αίτημα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν και οι υπηρεσίες από τις οποίες θα προσκομισθούν με διεύθυνση και χάρτη τοποθεσίας δια των Google Maps, συγκοινωνιακό μέσο προσέλευσης στην υπηρεσία, τηλέφωνο, πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης, όπως το Skype η κάποιο άλλο μέσο ήχου και εικόνας, αριθμό fax, διαδικτυακό κόμβο(ιστοσελίδα και κοινωνικά μέσα δικτύωσης ) και email. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνετε, να τρέχει από εδώ και από εκεί, να κάνει τηλεφωνήματα και τα λοιπά χρονοβόρα και κοστοφόρα, οπότε κατά περίπτωση και αθροιστικά θα εξοικονομείται τεράστιο κεφάλαιο χρόνου, χρήματος και ταλαιπωρίας. O σχετικός σύνδεσμος https://wp.me/P1bl5W-3dH

  • 13 Ιουλίου 2020, 17:06 | Georgios kanavakis

    Τον Σεπτέμβριο του 2010 είχα κάνει μια παρουσίαση και ανάλυση περί της ψηφοποίησης διαδικασιών δημόσιων υπηρεσιών. Τα άτομα αυτά είχαν πρόσβαση και στους υπουργούς και στον πρωθυπουργό. Αυτό το σχέδιο το προωθούσα επί κυβέρνησις Σύρριζα δια της προσωπικής σελίδας του τότε πρωθυπουργού κυρίου Τσίπρα. Δέκα χρόνια αργότερα εκτελείται σήμερα δια της νέας κυβέρνησης αυτή η ψηφοποίηση και εύχομαι ολόψυχα ολοκληρωτική και γρήγορη επιτυχία και αποπεράτωση στα χρονικά όρια του χρονοδιαγράμματος που έχουν τεθεί, δηλαδή το έτος 2023. Θα είναι ένας πολλαπλασιαστής ανταγωνιστικότητος και της οικονομίας, πέραν της ανάσας που θα πάρει ο κόσμος αλλά και οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες. Εδώ το άρθρο μου σχετικά με τις 18 προτάσεις μου και άλλα πολλά. https://wp.me/P1bl5W-5sY