Άρθρο 59 – Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής ανοικτών δεδομένων (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

1. Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι: (α) η αναδιατύπωση των διατάξεων για την καθιέρωση και διεύρυνση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης: (i) των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα και δημοσίων επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60 και (ii) των ερευνητικών δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή είτε των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είτε των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών ή ερευνητικών φορέων του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή των οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας, (β) ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίηση της περαιτέρω χρήσης των δημόσιων δεδομένων ως ανοικτών δεδομένων, και (γ) η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, με σκοπό να προαχθεί η χρήση των ανοικτών δεδομένων και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών.
2. Οι κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, καθώς και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων της παρ. 1 εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.
3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε :
(α) έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα,
(β) έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων που:
(i) δραστηριοποιούνται στους τομείς που καθορίζονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2014/25 (Βιβλίο II του ν. 4412/2016),
(ii) λειτουργούν ως φορείς δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007,
(iii) λειτουργούν ως αερομεταφορείς που εκπληρώνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 ή
(iv) λειτουργούν ως πλοιοκτήτες που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3577/1992 και
(γ) ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 68.
4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα:
(α) η διάθεση των οποίων αποτελεί δραστηριότητα, που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής των αντίστοιχων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις του κάθε φορέα,
(β) που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60:
(i) τα οποία παράγονται έξω από το πεδίο παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος που διέπει την οικεία δημόσια επιχείρηση,
(ii) που σχετίζονται με δραστηριότητες που έχουν άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό και, συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 251 του ν. 4412/2016, δεν υπόκεινται σε κανόνες περί συμβάσεων,
(γ) για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
(δ) στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική διάταξη, και ιδίως για λόγους που αφορούν:
(i) την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια τάξη, εξωτερική πολιτική ή ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων,
(ii) το στατιστικό, εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό ή φορολογικό απόρρητο,
(iii) την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002 (Α΄ 153),
(ε) στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται λόγω ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως αυτές οριοθετούνται στις περ. α΄ και δ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 39/2011 (Α’ 104),
(στ) για την πρόσβαση στα οποία απαιτείται η απόδειξη ειδικού εννόμου συμφέροντος,
(ζ) σε λογότυπους, εμβλήματα και σήματα,
(η) στα οποία, είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε η πρόσβαση επιτρέπεται, ωστόσο η περαιτέρω χρήση τους είναι αντίθετη, είτε με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με διατάξεις που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή και την ακεραιότητα του ατόμου,
(θ) που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους με σκοπό την εκπλήρωση αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας,
(ι) που βρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, με εξαίρεση τις βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία,
(ια) που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας ή κατώτερης βαθμίδας, και, σε περίπτωση άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε έγγραφα, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται σε ερευνητικά δεδομένα και
(ιβ) τα οποία βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, των τεχνολογικών ή ερευνητικών φορέων του ν. 4310/2014 ή των οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που έχουν συσταθεί για τη μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων πλην των εγγράφων που αναφέρονται σε ερευνητικά δεδομένα.
5. Τα έγγραφα των περ. θ΄ έως ιβ΄ δύναται να χορηγούνται για περαιτέρω χρήση, εφόσον αυτό προβλέπεται από γενικές διατάξεις ή διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα.
6. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και τις διατάξεις των ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και 3471/2006 (Α΄133), σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
7. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν μόνο στον βαθμό που συνάδουν με τις διατάξεις των διεθνών συμφωνιών σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως δε προς τη σύμβαση της Βέρνης, τη συμφωνία TRIPS και την WCT.
8. Το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 45Α του ν. 2121/1993 (Α΄25) δεν μπορεί να ασκηθεί από τους φορείς του παρόντος Κεφαλαίου για να αποτρέψει την περαιτέρω χρήση εγγράφων ή να περιορίσει την περαιτέρω χρήση πέραν των ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 64 έως 66, 69 και 70.
9. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου διέπουν την περαιτέρω χρήση και όλων των εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3882/2010 (Α΄ 166).

  • 17 Ιουλίου 2020, 08:28 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

    Για λόγους ομοιομορφίας/ συνέπειας, στις παρ.3 και 4, ή θα πρέπει να αναγράφεται «που» («που βρίσκονται/ σχετίζονται/ παράγονται») ή «τα οποία».