Άρθρο 31 – Αυτοματοποιημένη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

1. Η παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, η έκδοση δημοσίων εγγράφων από τους φορείς αυτούς και η εκπλήρωση αιτημάτων που υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ηλεκτρονικά ή μη, μπορεί να γίνεται με μερικώς ή πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο με την υποστήριξη ΤΠΕ, με την προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης των αιτούντων και των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και της τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αντίστοιχων δεδομένων.
2. Η παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση σε αιτήματα φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων είτε με διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα είτε με διασύνδεση ηλεκτρονικών αρχείων ή βάσεων δεδομένων που τηρούνται από φορείς του δημόσιου τομέα είτε με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο με την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων, πραγματοποιείται, με τήρηση των προϋποθέσεων και εγγυήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι τεχνικές, οι μέθοδοι, οι όροι ασφαλείας και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών, την έκδοση δημοσίων εγγράφων και την εκπλήρωση αιτημάτων με αυτοματοποιημένο τρόπο από τους φορείς του δημόσιου τομέα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες, στις οποίες δύναται να εφαρμόζεται το παρόν άρθρο.

  • 13 Ιουλίου 2020, 17:52 | Georgios kanavakis

    εύχομαι ολόψυχα ολοκληρωτική και γρήγορη επιτυχία και αποπεράτωση στα χρονικά όρια του χρονοδιαγράμματος που έχουν τεθεί, δηλαδή το έτος 2023. Θα είναι ένας πολλαπλασιαστής ανταγωνιστικότητος και της οικονομίας, πέραν της ανάσας που θα πάρει ο κόσμος αλλά και οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες. Εδώ το άρθρο μου σχετικά με τις 18 προτάσεις μου και άλλα πολλά. https://wp.me/P1bl5W-5sY