Άρθρο 96 – Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4563/2018 (Α’ 169) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν, εκτός των ορισμών της παρ. 1, οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), του άρθρου 2 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) και της υπ’ αρ. 14879/2018 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2704).»
2. Το άρθρο 3 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Εμπλεκόμενοι φορείς και αρμοδιότητες
1. Αρμόδιοι φορείς για την επίτευξη του έργου είναι:
(α) η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως φορέας κεντρικού συντονισμού του Έργου,
(β) το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), ως φορέας υλοποίησης του Έργου,
(γ) οι δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του παρόντος,
(δ) τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), και
(ε) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδρομής της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Η Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως φορέας κεντρικού συντονισμού της υλοποίησης του Έργου, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου παρέχοντας γενικές κατευθύνσεις.
β) Συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου, τους παρόχους του άρθρου 5 και τα συναρμόδια Υπουργεία.
γ) Ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου για τα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίησή του και τους παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, οδηγίες και υποδείξεις για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
δ) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των δικαιούχων αυτού.
ε) Διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση του έργου.
3. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας, ως φορέας υλοποίησης του Έργου, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) οργανώνει την υλοποίηση του Έργου και εξειδικεύει τις επιμέρους εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται,
β) αξιολογεί την πορεία του Έργου,
γ) συνεργάζεται και συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς ως προς την υλοποίηση του έργου,
δ) μεριμνά για την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση της υλοποίησης του Έργου,
ε) διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους αναφορικά με την τήρηση των υποχρεώσεων των παρόχων.
4. Οι δήμοι ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους φορείς του Έργου για την πορεία υλοποίησής του και συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.
β) Συνεργάζονται με τους παρόχους του Έργου και διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τη διαδικασία της υλοποίησής του.
γ) Εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Γ.Γ.Τ.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος.
5. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Επεξεργάζονται τις αιτήσεις των Μονίμων Κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κατά την απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 του παρόντος.
β) Παρέχουν στους δικαιούχους του Έργου τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους σε αυτό και συμβάλλουν στην εν γένει προώθησή του.
6. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδρομής της Γ.Γ.Τ.Τ. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 2 συνδράμει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. μστ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), στην εκπλήρωση του έργου της.»
3. Το άρθρο 4 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να τροποποιείται το Παράρτημα και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του θέμα.
2. Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 9.»
4. Το άρθρο 5 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Πάροχοι του έργου, υποχρεώσεις αυτών και παρεχόμενες υπηρεσίες
1. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου μπορεί να είναι:
α) αδειοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
β) αδειοδοτημένοι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Οι πάροχοι του έργου υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράμματα:
α) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,
β) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και προβάλλονται από αυτούς.
3. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 2, και σε περίπτωση που ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε.) δεν έχει ακόμα αναπτύξει πλήρως το δίκτυό του στη συγκεκριμένη ΠΕΤΚ για αντικειμενικούς λόγους αναγόμενους ιδίως στη γεωμορφολογία της, ο πάροχος του Έργου διευκολύνει την ΕΡΤ, σε συνεννόηση μαζί της, σχετικά με προβλέψεις σε υποδομές (ιδίως οικίσκο, ρευματοδότηση, ιστό) ώστε να εκπέμπονται και τα προγράμματά της.
4. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας δορυφορικής ευρυεκπομπής ή της απόκτησης των υπηρεσιών της παρ. 2, μέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε.), υποχρεούνται να προσφέρουν αζημίως τα προγράμματά τους στον πάροχο της επιλογής των δικαιούχων, ο οποίος υποχρεούται να τα μεταφέρει αζημίως μέσω του δικτύου του σε εκείνους.
5. Οι πάροχοι του έργου μπορούν να προσφέρουν στους δικαιούχους, δωρεάν ή έναντι καταβολής σαφώς ορισμένου χρηματικού ποσού, επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες και ευκολίες, πέραν των προβλεπόμενων υπηρεσιών της παρ. 2.
6. Η χρονική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών πρόσβασης της παρ. 2 ορίζεται οκταετής με δυνατότητα τροποποίησής της με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
7. Οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό ή νομικό καθεστώς του παρόχου, η θέση του σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή η κήρυξή του σε πτώχευση δεν συνιστούν λόγο καταγγελίας της συναφθείσας σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 2.
Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στους δικαιούχους του έργου τις υπηρεσίες της παρ. 2 καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στην παρ. 6.»
5. Το άρθρο 6 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Επιχορήγηση δικαιούχου
1. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων.
2. Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων:
α) Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ανά δικαιούχο νοικοκυριό, το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως: εκατόν δέκα (110) ευρώ για τις υπηρεσίες πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και σαράντα (40) ευρώ για την εγγύηση του χορηγούμενου εξοπλισμού, καθ’ όλη την οκταετή διάρκεια της πρόσβασης, που προβλέπεται κατά την παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος.
β) χορηγείται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό,
γ) χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από το δικαιούχο νοικοκυριό,
δ) παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει δωρεάν τις υπηρεσίες πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5, καθώς και εγγύηση για τον εξοπλισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της πρόσβασης, που προβλέπεται κατά την παρ. 6 του άρθρου 5.
3. Για την απόκτηση των υπηρεσιών πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5, οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα επιλογής του παρόχου της αρεσκείας τους.»
6. Το άρθρο 7 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση
1. Ο προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών και περιλαμβάνει:
α) το ποσό της επιχορήγησης δικαιούχου για το σύνολο των νοικοκυριών των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος,
β) το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου,
γ) το κόστος των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των δικαιούχων αυτού,
δ) τυχόν λοιπές δαπάνες που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την υλοποίησή του.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί καταρχήν να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Μέρος ή το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου μπορεί επίσης να καλυφθεί από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, πόρο ή έσοδο.»
7. Το άρθρο 8 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμμόρφωση των παρόχων
1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής επικράτειας υποβάλλουν την αίτησή τους για την επιλογή του παρόχου της αρεσκείας τους και τη λήψη της επιχορήγησης του παρόντος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται αναλυτικά στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 9. H υποβολή της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
2. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την ενεργοποίηση των υπηρεσιών πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5 στο σύνολο των δικαιούχων νοικοκυριών που τους επέλεξαν, τηρώντας τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που προβλέπονται αναλυτικά στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 9.
3. Η μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 9 συνεπάγεται τη ματαίωση της πληρωμής του παρόχου, στην περίπτωση της εκπρόθεσμης ενεργοποίησης των προβλεπόμενων υπηρεσιών πρόσβασης και την αποζημίωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, των δικαιούχων του έργου και των εκάστοτε αντισυμβαλλομένων των παρόχων, στην περίπτωση της μη παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών πρόσβασης σε αυτούς.»
8. Το άρθρο 9 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Τρόποι υλοποίησης του Έργου
1. Η υλοποίηση του έργου μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως η δορυφορική ευρυεκπομπή, η σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή.
2. Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων του άρθρου 3, τα επιμέρους χαρακτηριστικά/προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρ. 2 του άρθρου 5, ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου, η διαδικασία και τα κριτήρια υποβολής αιτήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών των ΚΕΠ, η διαδικασία και οι προθεσμίες επεξεργασίας και έγκρισης αιτήσεων των μονίμων κατοίκων ΠΕΤΚ, θέματα για την παροχή των υπηρεσιών, η διαδικασία πληρωμής των παρόχων, οι προθεσμίες συμμόρφωσης των παρόχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την υλοποίηση του έργου θέμα ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.»
9. Το ποσό για την εγγύηση του χορηγούμενου εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4563/2018, ισχύει και για την επιχορήγηση που λαμβάνουν οι Μόνιμοι Κάτοικοι ΠΕΤΚ που έχουν ήδη αναγνωρισθεί ως δικαιούχοι αυτής πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα. Από το πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η δράση του άρθρου 10 του ν. 4563/2018.
10. Το Μέρος Β’ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ» του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του παρόντος Κώδικα.

 • 17 Ιουλίου 2020, 11:11 | ΟΤΕ Α.Ε.

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 7 του α. 96 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 4563/2018
  Στον νόμο 4563/2018 υπήρχαν συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους καθώς και συγκεκριμένη προθεσμία για την υλοποίηση του έργου από τον πάροχο. Ωστόσο στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, ορίζεται ότι οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και υλοποίησης από τους παρόχους θα καθοριστούν με την ΚΥΑ που θα εκδοθεί μετά την τροποποίηση του νόμου. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η αναφορά καθορισμένων προθεσμιών και ειδικότερα, τρίμηνης προθεσμίας, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης για το έργο από το αρμόδιο Υπουργείο, για την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και εξάμηνης προθεσμίας για την υλοποίηση του αιτήματος από τη διαβίβαση της αίτησης του δικαιούχου στον πάροχο του έργου. Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο για τυχόν παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους, προτείνεται να προηγηθεί συνεργασία και συμφωνία μεταξύ των παρόχων και του Φορέα Υλοποίησης του έργου. Περαιτέρω σε περίπτωση μη υλοποίησης των υπηρεσιών από τον πάροχο, εντός της ως άνω προθεσμίας, για λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του, προτείνεται να προβλεφθεί ότι είναι δυνατή η εκπρόθεσμη – πέρα του εξαμήνου- ενεργοποίηση των υπηρεσιών και η αντίστοιχη καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης στον πάροχο, κατόπιν συμφωνίας του παρόχου με το Φορέα Υλοποίησης του έργου.
  Στο άνω πλαίσιο προτείνουμε το άρθρο 8 του ν. 4563/2018 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «1. Οι μόνιμοι κάτοικοι… υποβάλλουν την αίτηση τους εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της σχετικής απόφασης για το Έργο από τον Φορέα Υλοποίησης για την επιλογή του παρόχου… άρθρου 9 .Η υποβολή της αίτησης …Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των συναρμόδιων Υπουργών, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μετά από συμφωνία των παρόχων του έργου και του Φορέα Υλοποίησης του έργου.
  2. Οι πάροχοι που συμμετέχουν… τους επέλεξαν, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την διαβίβαση σε αυτούς της αίτησης του δικαιούχου τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται αναλυτικά στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 9..
  3. Η μη τήρηση των ανωτέρω στο παρόν άρθρο προθεσμιών συνεπάγεται τη ματαίωση…σε αυτούς. Σε περίπτωση μη τήρησης των άνω προθεσμιών για λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του παρόχου, με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης του έργου κατόπιν συμφωνίας του παρόχου, θα υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του έργου από τον πάροχο και αντίστοιχα πληρωμής του.».

 • 17 Ιουλίου 2020, 11:17 | ΟΤΕ Α.Ε.

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 5 του α. 96 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 4563/2018
  Για την παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης στην υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω δορυφόρου απαιτείται ο εξής εξοπλισμός: ψηφιακός δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορικό κεραιοσύστημα και υπηρεσία εγκατάστασης.
  Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν στις παροχές των παρόχων του έργου, θα περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες εγκατάστασης. Στην περίπτωση που συνεχίσουν να περιλαμβάνονται, επισημαίνεται ότι για τις περιοχές που δεν καλύπτονται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, ο ΟΤΕ δύναται να καλύψει την εγκατάσταση κατόπιν συνεργασίας με το Φορέα Υλοποίησης του έργου.
  Η δημόσια επιχορήγηση που ορίζεται στο σχέδιο νόμου, με την προσθήκη του ποσού εγγύησης των σαράντα (40) ευρώ για όλη τη διάρκεια του Έργου ήτοι οκταετία, είναι εύλογη για κάλυψη της εγγύησης του χορηγούμενου αποκωδικοποιητή. Για το κεραιοσύστημα και την εγκατάσταση αυτού θα πρέπει να ισχύσει η εγγύηση που παρέχεται βάσει της εμπορικής πολιτικής του παρόχου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους παροχής της υπηρεσίας συνδρομητικής τηλεόρασης του ΟΤΕ, ισχύουν τα εξής: “εγγύηση για την καλή λειτουργία και εγκατάσταση του κεραιοσυστήματος για ένα (1) έτος, του μεταλλάκτη συχνοτήτων (LNB) για δύο (2) έτη, του δορυφορικού κατόπτρου και της βάσης για προστασία από σκουριά για πέντε (5) έτη. Η εγγύηση για τα παραπάνω υλικά ισχύει από την ημερομηνία αγοράς, ενώ για την εγκατάσταση από την ημερομηνία που αναγράφεται στην εντολή εγκατάστασης που υπογράφει ο Συνδρομητής και ο εξουσιοδοτημένος εγκαταστάτης. Σε περίπτωση βλάβης του κεραιοσυστήματος εντός της εγγύησης (1 έτος) καλής λειτουργίας το κεραιοσύστημα επισκευάζεται ή αντικαθίσταται δωρεάν. Μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης του κεραιοσυστήματος τυχόν εργασίες για την επισκευή ή αντικατάσταση του, ολικά ή μέρους αυτού, βαρύνουν τον Συνδρομητή».
  Στο άνω πλαίσιο προτείνουμε στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 την εξής τροποποίηση:
  «2. Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων: α) Ανέρχεται… και σαράντα (40) ευρώ για την εγγύηση του χορηγούμενου αποκωδικοποιητή…Για το κεραιοσύστημα και την εγκατάσταση του ισχύουν οι όροι της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας του δικαιούχου με τον εκάστοτε παρόχο του έργου».

 • 17 Ιουλίου 2020, 11:37 | ΟΤΕ Α.Ε.

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 του α. 96 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 4563/2018
  Δεδομένου ότι η επιλογή συμμετοχής στο έργο εναπόκειται στην ευχέρεια των παρόχων, προτείνεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 5 του ν. 4563/2018 να προστεθεί η λέξη «επιλέγουν» και συνεπώς η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «1. Οι πάροχοι που επιλέγουν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του έργου μπορεί να είναι:…».

  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν.4563/2018, όπου ορίζεται ότι η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών πρόσβασης είναι για οκτώ (8) έτη, προτείνεται να διευκρινιστεί ότι για τους δικαιούχους που έχουν ήδη συμμετάσχει στο έργο αυτό, εξακολουθεί να ισχύει η διάρκεια των οκτώ ετών από την αρχική ενεργοποίηση της υπηρεσίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για επέκταση της χρονικής διάρκειας παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στους δικαιούχους, ήτοι πέραν της οκταετίας, θα πρέπει να επανεξετάζεται σε συμφωνία και με τους παρόχους του έργου, εξασφαλίζοντας τους ταυτόχρονα και την δυνατότητα επιλογής για την συμμετοχή τους ή όχι στο έργο.
  Κατά συνέπεια, προτείνουμε να τροποποιηθεί η παράγραφος 6 του άρθρου 5 ως εξής:
  «6. Η χρονική διάρκεια…..του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση επέκτασης της χρονικής διάρκειας του έργου παρέχεται προθεσμία ενός (1) μήνα, για την συμμετοχή ή όχι των παρόχων του έργου και κατά τη διάρκεια της επέκτασης».

  Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτώχευση προβλέπεται εκ του νόμου ως λόγος καταγγελίας των συμβάσεων, η πρόβλεψη στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 4563/2018 δεν είναι η δέουσα. Είναι γεγονός πως σε περίπτωση λύσης ή θέσης του παρόχου του έργου σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτώχευση, παύση των πληρωμών του, ή και κάθε ανάλογη κατάσταση δεν θα δύναται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες πρόσβασης. Επιπλέον, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για την περίπτωση που ο πάροχος του έργου παύσει την δραστηριοποίησή του στην τεχνολογία μέσω της οποίας συμμετέχει στο έργο, όπως για παράδειγμα παύσει να παρέχει υπηρεσίες μέσω δορυφόρου. Και κατ’ επέκταση, πρόβλεψη για την περίπτωση που ο πάροχος παύσει να δραστηριοποιείται μέσω πχ δορυφόρου και συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες μέσω σταθερής ή κινητής σύνδεσης internet. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος θα μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει υπηρεσίες από τον πάροχο που έχει επιλέξει στο έργο, μέσω σταθερής ή κινητής σύνδεσης internet, εφόσον διαθέτει σύνδεση internet και υπό την προϋπόθεση ότι θα προμηθευτεί τον δικό του εξοπλισμό (π.χ. Smart TV).
  Προτείνουμε να τροποποιηθεί η παράγραφος 7 του άρθρου 5 ως εξής:
  «7. Οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του παρόχου δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της συναφθείσας σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 2. Οποιαδήποτε μεταβολή στο νομικό καθεστώς του παρόχου, ή σε περίπτωση θέσης του σε εκκαθάριση, πτώχευση, παύση των πληρωμών, ή και κάθε ανάλογη κατάσταση ή σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης του παρόχου στο δίκτυο με το οποίο συμμετέχει στο έργο, συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 2. Σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων του παρόχου του έργου μέσω της τεχνολογίας που συμμετέχει στο έργο π.χ. δορυφορική ευρυεκπομπή, θα είναι δυνατή η συνέχιση παροχής των υπηρεσιών προς τους δικαιούχους που τον έχουν επιλέξει μέσω της, σταθερής ή κινητής, σύνδεσης internet και του εξοπλισμού που διαθέτει ο πελάτης».

 • 15 Ιουλίου 2020, 18:19 | Αθανάσιος Ζεκεντές Δήμαρχος Λοκρών

  Στα Διοικητικά όρια του Δήμου Λοκρών εκτός από το Μαρτίνο της Δ.Ε. Οπουντίων (893) θα πρέπει να συμπεριληφθεί η Λάρυμνα της Δ.Ε. Οπουντίων.