Άρθρο 103 – Μεταβατικές διατάξεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα

(άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας 2016/2102)
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Μέρους Δ’ ως εξής: (α) στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018: από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, (β) στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν υπάγονται στην περ. α’ από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020, (γ) στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα από τις 23 Ιουνίου 2021.