Άρθρο 25 – Ταυτοποίηση για την έκδοση διαπιστευτηρίων

1. Για την έκδοση διαπιστευτηρίων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 24, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ταυτοποίηση και την αυθεντικοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων για σκοπούς παροχής και χρήσης των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η ταυτοποίηση φυσικών προσώπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση διαπιστευτηρίων, με σκοπό την αυθεντικοποίησή τους.
2. Η ταυτοποίηση διενεργείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1178/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet» (Β’ 1916).
β) Με φυσική παρουσία του φυσικού προσώπου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
γ) Με τη χρήση εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που παρέχει διασφάλιση ισοδύναμη με τη φυσική παρουσία. Η ταυτοποίηση αυτή μπορεί να διενεργείται μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών του άρθρου 90.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των περ. β’ και γ’ της παρ. 2, καθώς και κάθε τεχνικό και ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.