Άρθρο 98 – Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο δημόσιο

1. Καταργείται η διακίνηση, μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι φορείς του δημοσίου τομέα, για τους οποίους θα επέλθει σταδιακή ενεργοποίηση του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Καταργείται, από 1ης.10.2020 η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να παρατείνεται η έναρξη εφαρμογής του προηγουμένου εδαφίου, μετά από αιτιολογημένη αίτηση των φορέων του δημοσίου τομέα, για λόγους που έγκεινται σε έλλειψη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για τη χρήση άλλων μέσων ΤΠΕ ή για τεχνικούς λόγους, καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  • 17 Ιουλίου 2020, 10:12 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

    Οι πλεονάζουσες συσκευές, ύστερα από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καλό θα είναι να διατεθούν από τον Δ.Δ.Δ.Υ. ή από τους φορείς για ανακύκλωση σε αδειοδοτημένους φορείς.
    Παρότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο να καταγραφεί σε κείμενο νόμου, θα είχε συμβολική σημασία για τον προσανατολισμό της Πολιτείας υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.
    Εφόσον η παρ.1 παρέχει εναλλακτική δυνατότητα, θα πρέπει η ισχύς του παρόντος άρθρου να επέλθει σε μελλοντικό χρόνο, εντός μιας προθεσμίας μέσα στην οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α.

  • 10 Ιουλίου 2020, 22:12 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Ο τίτλος είναι παραπλανητικός: οι Πολίτες θα εξακολουθούν να μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Δημόσιες Αρχές μέσω fax (δεν είναι όλοι διαδικτυωμένοι!). Φυσικά, με την διασύνδεση Βάσεων Δεδομένων, οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν θα χρειάζεται να ανταλλάσσουν έγγραφα μεταξύ τους ενώ σε αντίθετη περίπτωση, το e-mail του Κεντρικού Πρωτοκόλλου εκάστης αυτών αρκεί για την αποστολή.