Άρθρο 87 – Παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω υπολογιστικών υποδομών νέφους

1. Η παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί να γίνεται με τη χρήση υπολογιστικών υποδομών νέφους (cloud computing) και σε κάθε περίπτωση μέσα από τις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) του άρθρου 88.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για τη χάραξη της πολιτικής χρήσης των υπολογιστικών υποδομών νέφους από τους φορείς του δημόσιου τομέα και τον καθορισμό των κριτηρίων για την επιλογή τεχνικών και μεθόδων για την χρήση των υπηρεσιών νέφους. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδεται η πολιτική χρήσης του προηγούμενου εδαφίου και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για τη χρήση υπολογιστικών υποδομών νέφους από τους φορείς του δημόσιου τομέα.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), και στους ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

  • 17 Ιουλίου 2020, 16:52 | Google Ελλάς Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

    α) Ας υιοθετήσουμε το στόχο της απλούστευσης. Είναι Ιδιαίτερα σημαντικός για την εξασφάλιση καλύτερης διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα, την αποφυγή συμφόρησης και την καλύτερη χρήση των δεδομένων για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες.
    β) Ωστόσο, πρέπει να δοθεί κάποια ευελιξία στους δημόσιους φορείς να δοκιμάσουν και να επιλέξουν λύσεις. Ίσως να προσδιοριστούν ορισμένα κατώτατα όρια βάσει των οποίων μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα.
    γ) Η δυνατότητα επιλογής προϋποθέτει τη διασφάλιση ότι μια ποικιλία λύσεων παραμένει στην αγορά.
    δ) Εάν οι αποφάσεις σχετικά με ζητήματα πληροφορικής είναι συγκεντρωτικές, είναι σημαντικό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να διαμορφώσει ένα σύστημα που να παρακολουθεί τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, τις ανάγκες των φορέων και τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν ήδη. Το Υπουργείο πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη για να προσφέρει μια ποικιλία λύσεων στην αγορά.