Άρθρο 70 – Αποκλειστικές ρυθμίσεις – (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

1. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς παράγοντες της αγοράς, ακόμα και εάν ένας ή περισσότεροι παράγοντες της αγοράς εκμεταλλεύονται ήδη προϊόντα προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα. Συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου που κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα και δεν εμποδίζουν την περαιτέρω χρήση των εγγράφων αυτών.
2. Κατ’ εξαίρεση, όπου ένα αποκλειστικό δικαίωμα είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος, η βασιμότητα του λόγου για τη χορήγησή του υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ανά τρία (3) έτη. Συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις, που ήταν σε ισχύ την 16η Ιουλίου 2019 ή ίσχυσαν μετά από αυτή την ημερομηνία και προβλέπουν αποκλειστικά δικαιώματα, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους. Οι τελικοί όροι των εν λόγω ρυθμίσεων διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα, κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο, ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να αντιληφθεί πλήρως το νόημά τους και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του δεύτερου εδαφίου της παρούσας. Η παρούσα δεν τυγχάνει εφαρμογής στην ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.
3. Όταν ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα (10) έτη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες συμβάσεις. Όταν η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος και, εν συνεχεία, κάθε επτά (7) έτη. Οι συμφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος των ρυθμίσεων. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.
4. Νομικές ή πρακτικές ρυθμίσεις που, αν και δεν χορηγούν ρητά αποκλειστικό δικαίωμα, ωστόσο περιέχουν όρους που αποσκοπούν ή κατατείνουν σε περιορισμένη διάθεση εγγράφων για περαιτέρω χρήση από άλλες οντότητες πέραν του τρίτου που συμμετέχει στη ρύθμιση, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα τουλάχιστον δύο (2) μήνες προτού τεθούν σε ισχύ. Το αποτέλεσμα των εν λόγω νομικών ή πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για περαιτέρω χρήση υπόκειται σε τακτική επανεξέταση, και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη.
5. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις που ίσχυαν στις 17 Ιουλίου 2013, οι οποίες αφενός δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των παρ. 2 και 3 και αφετέρου είχαν συναφθεί από φορείς του δημόσιου τομέα, παύουν να ισχύουν με τη λήξη της σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2043.
6. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις που ίσχυαν στις 16 Ιουλίου 2019, οι οποίες αφενός δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των παρ. 2 και 3 και αφετέρου έχουν συναφθεί από δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60, παύουν να ισχύουν με τη λήξη της σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, στις 17 Ιουλίου 2049.