Άρθρο 94 – Ίδρυση εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται στα αγγλικά ως «5G Ventures S.A.». Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το καταστατικό της.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. H Eταιρεία είναι θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.) του άρθρου 184 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). Η Εταιρεία υπάγεται στις άμεσες θυγατρικές της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..
4. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (A’ 104), για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά με τον παρόντα νόμο. Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας επιτρέπεται μόνο με διάταξη νόμου.
5. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η σύσταση και διαχείριση του «Ταμείου Φαιστός» του άρθρου 95 του παρόντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α’ 54) σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας και τηρώντας τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS).
6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εκατό (100) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλαμβάνεται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αμεταβίβαστες. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, το μετοχικό του κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέσω της έκδοσης ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας καλύπτονται με δάνειο από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. μέχρι τη σύσταση του «Ταμείου Φαιστός» του άρθρου 95 του παρόντος.
7. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Συμβουλευτική Επιτροπή, η Επενδυτική Επιτροπή και οι ελεγκτές.
Α. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας Είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, με εξαίρεση τον διορισμό και την ανάκληση του διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και την τροποποίηση του Καταστατικού, ζητήματα τα οποία αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Επιπλέον, Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να αποφασίζει επί των θεμάτων που αναφέρονται στο ν. 4548/2018, εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας και τροποποιήσεις του κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία διορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Δύο (2) μέλη προτείνονται στη Γενική Συνέλευση από κοινού από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών. Τρία (3) μέλη, τα οποία είναι και μέλη της Επενδυτικής πιτροπής, ορίζονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα, με βάση τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ισχύουν στην κείμενη νομοθεσία για τις εισηγμένες εταιρείες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη του σκοπού της κατά την παρ. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 86 επ. του ν. 4548/2018.
Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κώδικα, του Εσωτερικού Κανονισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας, λογίζεται ότι είναι σύμφωνες με το σκοπό της Εταιρείας, όπως αυτός προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.
Γ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη, από τα οποία δύο (2) μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, δύο (2) μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τρία (3) μέλη επιλέγονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. με κριτήρια την επιστημονική τους κατάρτιση, αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα διαχείρισης της Εταιρείας και την εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αμιγώς γνωμοδοτικό ρόλο και υποβάλλει γνωμοδοτήσεις επί των θεμάτων που τίθεται προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή από την Επενδυτική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω στον εσωτερικό Κανονισμό. Οι γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Επενδυτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δ. Η Επενδυτική Επιτροπή, συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί εσωτερικό όργανο της Εταιρείας, αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5 μέλη), οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Οι διαχειριστές του «Ταμείου Φαιστός» συμμετέχουν στην Επενδυτική Επιτροπή ενώ τρία (3) από τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη είναι στελέχη της Εταιρείας.
Ε. Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρία διεθνούς φήμης. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. Ο ίδιος ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερα από πέντε (5) συναπτά έτη.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρείας, με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του καταστατικού της και τη συγκρότηση σε σώμα του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της.
9. Οι ελεγμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις της Εταιρείας εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευσή της, η οποία είναι υπεύθυνη και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4548/2018. Οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
10. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της, το Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίνει τον «Κανονισμό Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων», μετά από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής. Σε αυτόν εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων καθώς και κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που της υποβάλλονται προς έγκριση και χρηματοδότηση και η διαδικασία έγκρισης αυτών. Ο Κανονισμός αυτός δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Στις επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση στην Εταιρεία, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να αιτούνται την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος φασματικής ζώνης για την πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος ή/και υπηρεσίας που λειτουργεί σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το άρθρο 1 του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το επενδυτικό πρόγραμμα εγκριθεί από την Εταιρεία με βάση τα επενδυτικά κριτήρια του Κανονισμού της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία ενημερώνει και εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 5.

  • 12 Ιουλίου 2020, 04:16 | Πρεβελάκης

    αυτό και το επόμενο φωνάζουν διαπλοκή – να διαγραφεί