Άρθρο 67 – Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» το οποίο είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Στο ως άνω μητρώο αναρτώνται τα σύνολα των εγγράφων του Δημοσίου, που είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε «Διαρθρωμένα Σύνολα Δεδομένων» (“Datasets”) ή οι σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των φορέων όπου αυτά τηρούνται. Στις περιπτώσεις που τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει προς περαιτέρω χρήση τα δεδομένα με όρους ή άδειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 64 έως 66 του παρόντος Κεφαλαίου, γίνεται σχετική καταχώριση στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου».
2. Κάθε φορέας του παρόντος Κεφαλαίου προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της παρ. 2, κάθε φορέας εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται: (α) τα σύνολα των εγγράφων που κατέχει ο φορέας, (β) τα σύνολα των εγγράφων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, (γ) τα σύνολα των εγγράφων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω χορήγησης άδειας ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 64 έως και 70, και (δ) τα σύνολα των εγγράφων που δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59. Η απόφαση αυτή αναρτάται: (i) στον διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια», (ii) στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr., και (iii) στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα, ενώ κοινοποιείται και στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
4. Οι ανωτέρω φορείς επικαιροποιούν τα σύνολα των εγγράφων που έχουν στην κατοχή τους, αμελλητί, μόλις επέλθει μεταβολή, ενημερώνοντας σχετικά τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της παρ. 3 εκδίδεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.
5. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου.
6. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, καθώς και την επικοινωνία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αρμόδιες είναι οι ομάδες διοίκησης έργου του «Προγράμματος Διαύγεια», οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3861/2010. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού στις ομάδες του πρώτου εδαφίου μπορεί να ορίζονται ως μέλη στελέχη από τους φορείς του παρόντος άρθρου προς υποβοήθηση του έργου τους.

 • 16 Ιουλίου 2020, 12:11 | spathan

  Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του σημείου 1 ώστε:
  – Να είναι διακριτή και σε διαφορετικούς διαδικτυακούς τόπους η ανάρτηση δεδομένων (data.gov.gr) και η ανάρτηση εγγράφων (π.χ., archives.gov.gr) για τους λόγους που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη σημείο των σχολίων της διαβούλευσης.
  – Να διαγραφεί η φράση ΄που είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο΄, καθώς ως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την υποχρέωση ανάρτηση δεδομένων. Τα δεδομένα θα και μεταδεδομένα τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ακόμη και αν δεν ακολουθούν ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο (π.χ. de facto βιομηχανικό πρότυπο). Οι πρόνοιες προηγουμένων εδαφίων για την προσπάθεια μετασχηματισμού τους επαρκούν. Επιπλέον, θα πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα σε άλλους οργανισμούς και φορείς (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, κοινωνία των πολιτών) να αναλαμβάνουν εθελοντικά και χωρίς κόστος για τη ΔΔ το μετασχηματισμό των δεδομένων σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και την αντίστοιχη μετέπειτα ελεύθερη διάθεσή τους από το data.gov.gr
  – Να αντικατασταθεί η φράση ΄σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των φορέων όπου αυτά τηρούνται΄ με ‘μοναδικά αναγνωριστικά που δεικτοδοτούν προς τα σύνολα δεδομένων με αυτόματο και μηχαναγνώσιμο τρόπο’.

  Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του σημείου 2 ώστε:
  – Να προβλέπονται ρητά τα αναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης, τι αξιολογείται, καθώς και ποια οργανωτική δομή πραγματοποιεί την αξιολόγηση. Προτείνεται η ανάληψη του εν λόγω ρόλου από Ανεξάρτητη Αρχή και ο περιορισμός την προσπάθειας του φορέα στην απλή καταγραφή των δεδομένων και εγγράφων του.
  – Να προβλέπονται ρητά οι εν λόγω ‘κατηγορίες’ δεδομένων και εγγράφων.

  Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του σημείου 4 ώστε:
  – Η καταγραφή και ενημέρωση των συνόλων δεδομένων και εγγράφων να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω πληροφοριακού συστήματος χωρίς καμία άλλη επίσημη διαδικασία.
  – Η ενημέρωση του ΓΓ και της προτεινόμενης Ανεξάρτητης Αρχής να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος.

  Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του σημείου 4 ώστε:
  – Να γίνεται αναφορά στο σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών στα οποία η ΕΑΔ θα έχει άμεση πρόσβαση ώστε ο έλεγχος να μπορεί να είναι άμεσος και αυτοματοποιημένος.
  – Να προβλέπεται η άμεση δημοσίευση έρευνας ελέγχου για κάθε οργανισμό και η επικαιροποίηση της προόδου και των αποτελεσμάτων του από το διαδικτυακό τόπο της ΕΑΔ. Είναι σκόπιμο να αποφευχθεί η ετήσια και συγκεντρωτική παραγωγή έντυπων αναφορών για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου.