Άρθρο 85 – Φορείς Διαλειτουργικότητας

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των φυσικών προσώπων σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 με σκοπό την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Αποτελεί τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση διατομεακής διαλειτουργικότητας και διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων μεταξύ των μητρώων των φορέων αυτών αξιοποιώντας τα επιμέρους αναγνωριστικά, και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους ως άνω φορείς.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατίθεται η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα, εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσης αυτής, τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που οφείλουν να τηρούν οι φορείς, και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια της διαδικασίας για τη διάθεση της Υπηρεσίας αυτής.