Άρθρο 65 – Διαφάνεια (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

1. Το τελικό ύψος των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 64, συμπεριλαμβανομένης της βάσης υπολογισμού των εν λόγω τελών, καθορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου κοινοποιούνται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα.
2. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 64, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τους αιτούντες για περαιτέρω χρήση σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 62 και την προθεσμία αυτής σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν.

  • 16 Ιουλίου 2020, 12:27 | spathan

    Προτείνεται η εισαγωγή των σχετικών κριτηρίων του σημείου 2 στο Παράρτημα του παρόντος κειμένου και όχι σε σχετική ΥΑ.