Άρθρο 56: Περιφερειακή αγορά Βόλου

1. Λύεται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Γεωργικό Εκθεσιακό και Εμπορικό Κέντρο Νομού Μαγνησίας Ανώνυμη Εταιρεία» που συστήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2538/1997 (Α΄42).

2. Για την εκκαθάριση της εταιρείας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2538/1997. Με βάση το αποτέλεσμα της απογραφής και της εκκαθάρισης η συνολική περιουσία της Περιφερειακής Αγοράς Βόλου μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο «Tαμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄152), όπως ισχύει.