Άρθρο 14: Μέτρα συμμόρφωσης

Με απόφαση της αρμόδιας αρχής, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση των ελεγκτών, δεσμεύονται φορτία από τρίτες χώρες, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που επιβάλλει η ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία και αφού ληφθούν υπόψη τα αιτήματα των επιχειρήσεων τροφίμων ή ζωοτροφών, επιβάλλονται, κατά περίπτωση και στο βαθμό που απαιτείται, τα ακόλουθα μέτρα συμμόρφωσης:
α) Υποβολή σε ειδική μεταχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 15.
β) Επαναποστολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 16, εφόσον γίνονται δεκτά από την τρίτη χώρα αποστολής τους.
γ) Καταστροφή των φορτίων.
δ) Χρήση των εν λόγω τροφίμων ή ζωοτροφών για άλλους σκοπούς, πλην εκείνων για τους οποίους προορίζονταν αρχικά.
ε) κάθε άλλο μέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρμόδια αρχή.

2. Αν τα φορτία των τροφίμων ή ζωοτροφών έχουν ήδη διατεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα του κεφαλαίου Α.

3. Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν ότι τα φορτία των τροφίμων ή ζωοτροφών δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, είτε άμεσα, είτε μέσω του περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2 ή μέχρις ότου εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά.

4. Αν από τους επίσημους ελέγχους προκύπτει ότι ένα φορτίο είναι μη ασφαλές, η αρμόδια αρχή δεσμεύει το εν λόγω φορτίο μέχρι την καταστροφή του ή λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο μέτρο, το οποίο απαιτείται για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων.

5. Αν φορτία τροφίμων μη ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών καθώς και υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, για τα οποία έχει ορισθεί αυξημένο επίπεδο ελέγχων, δεν προσκομίζονται για επισήμους ελέγχους, η αρμόδια αρχή διατάσσει την ανάκλησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 και τη θέση τους αμελλητί υπό δέσμευση και στη συνέχεια, είτε την καταστροφή τους, είτε την επαναποστολή τους.

6. Όταν η αρμόδια αρχή δεν επιτρέπει την εισαγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών, κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα ευρήματά της, μέσω του συστήματος RASFF, την ταυτότητα των συγκεκριμένων προϊόντων και τους λόγους απαγόρευσης εισαγωγής και κοινοποιεί τις αποφάσεις της στις τελωνειακές υπηρεσίες μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον τελικό προορισμό του φορτίου.

7. α) Η επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών δύναται να υποβάλλει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή της αρχής του εξέδωσε την απόφαση επιβολής της δέσμευσης, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της. Η προϊστάμενη αρχή εκδίδει απόφαση επί της ένστασης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, η οποία κοινοποιείται αυθημερόν στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40. Η απόφαση της προϊσταμένης αρχής είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
β) Σε περίπτωση δέσμευσης φορτίου ζωοτροφών από τρίτες χώρες, για το οποίο προκύπτει παράβαση σχετική με την ασφάλεια των ζωοτροφών, όπως ανεπιθύμητες ουσίες, απαγορευμένα συστατικά και παραβίαση των όρων έγκρισης πρόσθετων υλών, η ένσταση της περίπτωσης α υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Ο προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης εκδίδει απόφαση επί της ένστασης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, η οποία κοινοποιείται αυθημερόν στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40 και η οποία είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
γ) Για την εξέταση των ως άνω ενστάσεων, οι αρχές που εξέδωσαν την απόφαση επιβολής της δέσμευσης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές των περίπτ. α και β την έκθεση ελέγχου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
δ) Η απόφαση της αρμόδια αρχής για επιβολή της δέσμευσης γίνεται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή σε περίπτωση μη άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β.

  • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:46 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

    Στον ίδιο νόμο, έχουν προβλευθεί οι περιπτώσεις όπου γίνεται δέσμευση…εδώ γιατι γίνεται δέσμευση και όχι κατάσχεση; Και γιατι θα πρέπει να προβλευθεί μια διαφορετική διαδικασία με τις ενστάσεις και τις επιτροπές επανεξέτασης από αυτή που ακολουθεί την οποιαδήποτε κατάσχεση, όπως εξάλλου γίνεται κανονικά μέχρι σήμερα και προβλέπεται στους ΕΚ;;;