Άρθρο 12: Αναστολή ή ανάκληση του αριθμού έγκρισης εγκατάστασης

1. Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές δύνανται με απόφασή τους να επιβάλλουν το μέτρο της αναστολής του αριθμού έγκρισης εγκατάστασης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση ελεγκτών της υπηρεσίας τους, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστώνεται μη συμμόρφωση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και οδηγεί στην ανάγκη άμεσων μέτρων,
β) όταν η επιχείρηση δεν λαμβάνει κανένα μέτρο βελτίωσης της κατάστασης για τη συμμόρφωσή της προς τα μέτρα των αρχών.

2. Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές δύνανται με απόφασή τους να επιβάλλουν το μέτρο της ανάκλησης του αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναμίας εκτέλεσης των καθορισμένων διορθωτικών ενεργειών, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία,
β) όταν η επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση αναστολής της έγκρισης εγκατάστασης.
Η απόφαση ανάκλησης του αριθμού έγκρισης εγκατάστασης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40.

3. Η αναστολή ή ανάκληση του αριθμού έγκρισης εγκατάστασης συνεπάγεται την αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με την περίπτ. δ της παρ. 1 ή την παρ. 2 του άρθρου 11, αντίστοιχα.

4. Η επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών δύναται να καταθέσει ένσταση προς την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του μέτρου της αναστολής ή ανάκλησης του αριθμού έγκρισης εγκατάστασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.
Επί της ένστασης, η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, την οποία κοινοποιεί άμεσα στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40.
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του μέτρου της αναστολής ή ανάκλησης του αριθμού έγκρισης εγκατάστασης, αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
Η άσκηση ένστασης και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της επιβολής του μέτρου της αναστολής ή ανάκλησης του αριθμού έγκρισης εγκατάστασης.