Άρθρο 28: Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων

1. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, παράλληλα, με την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης των κεφαλαίων Α, Β, Γ και Δ του μέρους δεύτερου, δύναται να επιβάλλονται και διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

2. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Όταν η επιχείρηση στα πλαίσια του αυτοελέγχου διαπιστώσει μη συμμόρφωση ως προς τη νομοθεσία, δηλώσει αυτοβούλως στην αρμόδια αρχή και λάβει άμεσα τα δέοντα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τον περιορισμό του κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει εγκαταλείψει την εγκατάσταση ή δεν έχει καταναλωθεί.
β) Όταν μη ασφαλή τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ αποσύρονται ή/και κατάσχονται βάσει του συστήματος RASFF, εφόσον αυτά έχουν παραχθεί εκτός της χώρας.
γ) Όταν τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ διατέθηκαν ή διακινήθηκαν και το επίπεδο των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε την τεκμηρίωση βλάβης για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Ωστόσο, λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης για την αποτροπή του κινδύνου, όταν αυτός διαπιστωθεί.