Άρθρο 42: Μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια

Στις υποθήκες που έχουν εγγραφεί στα οικεία βιβλία υποθηκών και στο Εθνικό Κτηματολόγιο υπέρ της τράπεζας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», η οποία ήδη τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, στο εξής Τράπεζα, και κατά αγροτών ή κατά τρίτων επί ακινήτων τους, για τη χορήγηση στους αγρότες βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δανείων από την Τράπεζα αυτή, τα οποία αφορούν αποκλειστικά την αγροτική δραστηριότητά τους και τελούν σε υπερημερία, το ποσό του δανείου, για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη, περιορίζεται σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%), εφόσον δεν υπερβαίνει το διπλάσιο αυτού, ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο αυτού, αν είναι ανώτερο, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης σε περισσότερα του ενός αγροτικά ακίνητα, αγρότη ή τρίτου, η υποθήκη περιορίζεται από την Τράπεζα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εξασφαλίζουν την απαίτησή της μέχρι τα ως άνω όρια.

  • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:52 | Φρειδερίκος Μπεμ – Γεωπόνος

    Συμφωνώ με το σχόλιο του Α. Παππά, καθόσον και οι δύο περιπτώσεις αφορούν αγροτική δραστηριότητα με σκοπό την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων γης. Άλλωστε, αυτή η κοινή αντιμετώπιση ήταν μέχρι σήμερα και η πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλα τα σχέδια δράσης. Πέραν αυτού, η κοινή διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης συμβάλλει στην οργάνωση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων κατά τα ισχύοντα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

  • 5 Φεβρουαρίου 2013, 15:47 | Αθανάσιος Παππάς

    Να καταστεί σαφέστερο το άρθρ 42 με την προσθήκη «οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν και τα δάνεια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων υπό μορφή νομικού προσώπου στις οποίες ο υπεύθυνος (ο αρχηγός της εκμετάλλευσης) είναι αγρότης και κύριος μέτοχος»

    Η διευκρίνηση αυτή θα δώσει τέλος στις χρόνιες δικαστικές διαμάχες πολλών αγροτών με την ΑΤΕ. Η ΑΤΕ έχει την άποψη ότι οι νομικής μορφής αγροτικές εκμεταλλεύσεις (παλαιότερα χαρακτηριζόμενες με το ν 2332/1995 ως νομικά πρόσωπα αγρότες), είναι εμπορικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου η υπαγωγή των οφειλών τους δεν εμπίπτει στην παρ 5 του αρθ 39 του ν 3259/04 «περί πανωτοκίων».

    Βλέπε σχετικό δημοσίευμα «Η ΑΤΕ και το Ησιόδειο άροτρο στο Τεύχος Γεωργία-Κτηνοτροφία 1/2012