Άρθρο 45: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α΄151)

1. Η υποπερίπτωση αδ της περίπτωσης α της παρ. 1 του ν. 3874/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«αδ) Είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), εκτός αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, που προβλέπονται στις παρ. 4 και 5 ή είναι δασεργάτης χωρίς ασφάλιση στο ΟΓΑ».

2. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Για τους νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες και να έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος, που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αγ της περίπτωσης α της παρ. 1 και δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς τους. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο, οι ανωτέρω προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία το δελτίο απογραφής ασφαλισμένου και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Μετά το πέρας των δύο (2) ετών, ο νεοεισερχόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που ο νεοεισερχόμενος τυχόν αποκόμισε από την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.».