Άρθρο 13: Προσωρινή αναστολή και ανάκληση άδειας μεταφορικού μέσου τροφίμων

1. Αν οι ελεγκτές των αρμοδίων αρχών, κατά τη διενέργεια επίσημου ελέγχου, διαπιστώσουν μη συμμόρφωση σε σχέση με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τη μεταφορά τροφίμων, διαβιβάζουν την έκθεση ελέγχου στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να αναστείλει προσωρινά ή να ανακαλέσει, κατά περίπτωση, την άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου.

2. Αν οι ελεγκτές των αρμοδίων αρχών, κατά τη διενέργεια επίσημου ελέγχου, διαπιστώσουν φορτίο τροφίμου μη κανονικό ή μη ασφαλές, το οποίο, λόγω της φύσης του, μεταφέρεται με ειδικό μεταφορικό μέσο (βυτιοφόρο), εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν να μεταγγισθεί σε κατάλληλο χώρο του ιδιοκτήτη ή τρίτου, δυνάμει έννομης σχέσης του ή άλλης εναλλακτικής λύσης, για την επιβολή του μέτρου του περιορισμού ή της απαγόρευσης διάθεσης του φορτίου τροφίμου, δεσμεύεται ή κατάσχεται, κατά περίπτωση, και το βυτιοφόρο, όσον χρόνο απαιτείται και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 8 ή 9, αντίστοιχα.

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:19 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    Κρίσιμο είναι σε αυτό το άρθρο να συμπληρωθεί πως στην περίπτωση που διαπιστωθεί μεταφορά τροφίμων με οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται και για την μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων οποιασδήποτε κατηγορίας θα πρέπει να ανακαλείται ή άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου και να επιβάλλονται τόσο στον οδηγό αυτού όσο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος καθώς και τον υπεύθυνο φόρτωσης οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα όπως προβλέπονται από τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος σχεδίου, καθότι είναι αυτονόητο πως ο κίνδυνος επιμολύνσεων ή μετάδοσης επικίνδυνων ουσιών στο τρόφιμο απο την εν δυνάμει παρουσία ΖΥΠ ή υπολειμμάτων ΖΥΠ μέσω της ταυτόχρονης ή προηγούμενης μεταφοράς αυτών είναι σχεδόν βέβαιος με απρόβλεπτες συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία

  • 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:40 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

    κρίσιμο είναι σε αυτό το άρθρο να συμπληρωθεί πως στην περίπτωση που διαπιστωθεί μεταφορά τροφίμων με οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται και για την μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων οποιασδήποτε κατηγορίας θα πρέπει να ανακαλείται ή αδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου και να επιβάλλονται τόσο στον οδηγο αυτού όσο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος καθώς και τον υπεύθυνο φόρτωσης οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα όπως προβλέπονται απο τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος σχεδίου, καθοτι είναι αυτονόητο πως ο κίνδυνος επιμολύνσεων ή μετάδοσης επικίνδυνων ουσιών στο τρόφιμο απο την εν δυνάμει παρουσία ΖΥΠ ή υπολειμάτων ΖΥΠ μέσω της ταυτόχρονης ή προηγούμενης μεταφοράς αυτών είναι σχεδόν βέβαιος με απρόβλεπτες συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία