Άρθρο 60: Παραρτήματα

Στην Ενότητα Α του παρόντος νόμου, προσαρτώνται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού και έχουν ως ακολούθως:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ & ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

    Παραγρ. 1Α. Μη ασφαλή τρόφιμα
    εφαφ. 1γ) ββ) : «ββ) Η συμμόρφωση ενός τροφίμου προς συγκεκριμένες διατάξεις που ισχύουν γι αυτό, δεν εμποδίζει τη λήψη κατάλληλων μέτρων από την πλευρά των αρμοδίων αρχών προκειμένου να επιβάλλουν περιορισμούς στη διάθεσή του στην αγορά ή να απαιτήσουν την απόσυρσή του από την αγορά όταν συντρέχουν λόγοι υποψίας ότι παρά τη συμμόρφωσή του, το τρόφιμο είναι μη ασφαλές»

    Παρατήρηση ΣΕΒΕΚ : Η διατύπωση «όταν συντρέχουν λόγοι υποψίας» πιθανόν να προκαλεί αμφισβητήσεις και αδικίες προς τους ελεγχόμενους. Προτείνεται η διαγραφή του εν λόγω εδαφίου.

  • 30 Ιανουαρίου 2013, 17:51 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

    Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι αναφερόμενες στη σελ 14 Οδηγίες 98/83/ΕΚ περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 2003/40/ΕΚ, 2009/54/ΕΚ για τα φυσικά μεταλλικά νερά, καθώς και η Υγειονομική Διάταξη Α1β/4841/79 για τα εμφιαλωμένα νερά αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος.