Άρθρο 34: Μη συμμόρφωση στον τομέα των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών στα τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης

Στις παραβάσεις των διατάξεων τήρησης των ορίων των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄8), όπως ισχύει.