Άρθρο 49: Κτίσματα και κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20-3-2003, εφόσον πληρούν τους υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται από τη συναφή κείμενη νομοθεσία, εφόσον εκδοθεί για τις μονάδες αυτές Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2001 (Α΄206) και εφόσον δεν αντίκειται στις χρήσεις γης στην περιοχή που είναι εγκατεστημένες.

2. Κατά παρέκκλιση του ν. 4014/2011 (Α΄206), εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που δεν υπέβαλλαν σχετικές αιτήσεις στα πλαίσια του ν. 3399/2005 ή που έχουν ανεγερθεί μετά την 20-3-2003 και μέχρι την 12-3-2012, εφόσον πληρούν τους υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται από τη συναφή κείμενη νομοθεσία, εφόσον εκδοθεί για τις μονάδες αυτές Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2001 (Α΄206) και εφόσον δεν αντίκειται στις χρήσεις γης στην περιοχή που είναι εγκατεστημένες. Στις περιπτώσεις που καταγράφονται καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών εξαιτίας παραγόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου παρέχεται άπαξ, η δυνατότητα παράτασης της εν λόγω προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το ήμισυ της αρχικής.

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2.

4. Αιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων, που υπεβλήθησαν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι 30-6-2012, στα πλαίσια του ν. 3399/2005 (Α’ 89) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. 244203/16-1-2006 (Β΄75) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 331652/27-12-2006 (Β΄1887), 348849/31-12-2007 (Β’ 1), 336351/23-11-2009 (Β’ 2402), 306657/27-12-2010 (Β΄2191) και 339/2/3-1-2012 (Β’ 53) όμοιες αποφάσεις, εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 1.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 21:59 | Φλεβοτόμου Μαρία

  1. «….αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που δεν υπέβαλλαν σχετικές αιτήσεις στα πλαίσια του ν. 3399/2005 ή που έχουν ανεγερθεί μετά την 20-3-2003 και μέχρι την 12-3-2012..» Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανωτέρω τροποποίηση. Προσοχή απαιτείται στον «τίτλο» της Υπηρεσίας που θα εκδίδει την απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση.
  2. Σχετικά με τις εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς εξαίρεσης από την κατεδάφιση, αλλά μπορούν να νομιμοποιηθούν με άλλες «διαδικασίες» π.χ. ν. 4014/2011, προτείνω τα σχετικά πρόστιμα να υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τις υπόλοιπες κατασκευές λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις απαιτούν μεγάλη δομημένη επιφάνεια και ελαφριά κατασκευή.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:09 | Γεώργιος Τίτης

  Να διορθωθεί σε δύο σημεία η αναφορά στο Ν.4014/2001 στην ορθή διατύπωση 4014/2011

 • 4 Φεβρουαρίου 2013, 10:47 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 • 2 Φεβρουαρίου 2013, 23:48 | Λεβογιάννης Μιχάλης

  Για τα υγρά απόβλητα των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
  Α) Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΟΙΚ.145447 / 23-6-2011 / Υ.ΠΕ.Κ.Α. / ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ, παράγραφος 1. Η εδαφική διάθεση των υγρών αποβλήτων των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 145116/2-2-2011(ΦΕΚ Β΄354/2011). Με την εγκύκλιο 1589/3-11-2011/Υ.ΠΕ.Κ.Α./ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ, μετά την ισχύ του 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-9-2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ, εξακολουθεί να ισχύει η προβλεπόμενη στην ΚΥΑ 145116 αδειοδότηση για την διάθεση των υγρών αποβλήτων. Στα άρθρα 4 και 5 καθορίζονται τα περιεχόμενα της μελέτης και η άδεια από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Γνωμοδοτούν επί της μελέτης η Δ/νση Υδάτων και οι Δ/νσεις Υγείας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας.
  Β) Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα υγρά απόβλητα είναι αυτά που αφορούν βιολογικούς καθαρισμούς πόλεων πάνω από 100.000 ισοδύναμο πληθυσμό (πχ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-Πίνακας 6 της ΚΥΑ 145116). Δηλαδή ένα αμελκτήριο ποιμνιοστασίου με υγρά απόβλητα 400 λίτ που περιέχουν το ρυπαντικό φορτίο περίπου 2 κιλών γάλακτος και 120 περίπου γραμμαρίων υγού σαπουνιου εξισόνονται με βιολογικό καθαρισμό αστικών αποβλήτων 100.000 ισοδύναμου πληθυσμού.
  Γ) Επίσης στην ίδια ΚΥΑ 145116, προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις, εντος διετίας , δηλαδή έως τις 8-3-2013, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές που προβλέπονται σε αυτήν.
  Τα αναφέρω για προβληματισμό. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός της κτηνοτροφίας με τέτοιες ακραίες απαιτήσεις.

 • 1 Φεβρουαρίου 2013, 15:32 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 • 31 Ιανουαρίου 2013, 20:31 | Κουτζάς Αλέξανδρος

  Συμφωνώ με την ανάγκη διευκρινήσεων σχετικά με την διάθεση των υγρών αποβλήτων ώστε η διαδικασία να είναι ξεκάθαρη από την αρχή και να μην υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ, όπως συνέβαινε με τον νόμο του 2005, όπου η έκδοση άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων είχε καταστεί αδύνατη.
  Επίσης να υπάρχει ένας «μπούσουλας» της διαδικασίας από την σύνταξη του νόμου για όλα τα είδη και κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων(όχι μόνο για όσες χρειάζεται ΑΕΠΟ), σχετικά με τον συνδυασμό του Ν.4056 και της εξαίρεσης από την κατεδάφιση.Αυτό θα είναι προς ώφελος όλων των εμπλεκομένων (κτηνοτρόφος-γεωτεχνικός-περιφέρεια-υπουργείο) και για την αποφυγή έκδοσης συνεχόμενων πολυάριθμων διευκρινιστικών εγκυκλίων.

 • 31 Ιανουαρίου 2013, 11:24 | Λαυράνος Ιωάννης

  Σύμφωνα με το Ν. 4014/2011, η μέχρι σήμερα απαιτούμενη άδεια διάθεσης των παραγόμενων από τη λειτουργία μιας μονάδας (π.χ. κτηνοτροφικής) υγρών αποβλήτων «αντικαταστάθηκε» από την Μελέτη Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αυτής (όπου γίνεται σχετική αναφορά στη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση τους) ή όταν δεν απαιτείται η σύνταξη της (π.χ. ποιμνιοστάσιο μεσαίας δυναμικότητας), από την Οικοδομική Άδεια, των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας.
  Δεν έχει διευκρινιστεί όμως μέχρι σήμερα τι θα ισχύει στην περίπτωση που έχουμε μια μονάδα που εξαιρείται π.χ. λόγω δυναμικότητας της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) και δεν έχει και οικοδομική άδεια, όπως στην περίπτωση των αυθαίρετων πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων…
  Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί τι θα γίνεται π.χ. με ένα αυθαίρετο (δηλαδή χωρίς οικοδομική άδεια εν ισχύ) Ποιμνιοστάσιο δυναμικότητας π.χ. 200 ζώων [οπότε και δεν απαιτείται Απόφαση ΕΠΟ)] που εκ της λειτουργίας του παράγονται υγρά απόβλητα, επειδή τυχαίνει να έχει χώρους υγειονομικής σημασίας (αίθουσα γάλακτος, αμελκτήριο, αποχωρητήριο, κλπ.). Πως θα μπορούμε να πούμε ότι τυηρούνται οι υγειονομικοί όροι του εν λόγω ποιμνιοστασίου, όταν δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η διαδιακασία συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων του;;;

 • 30 Ιανουαρίου 2013, 21:13 | Λαμπρινή Ρίζου

  Αρθρο 49. Την αρμοδιότητα εξαίρεσης από κατεδάφιση σταυλικών εγκαταστάσεων του ν. 3399/2005 είχε μέχρι 30-6-12 ο Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Περιφέρεια έχει Περιφερειάρχη και όχι Γενικό Γραμματέα. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιό όργανο θα έχει την αρμοδιότητα.
  Ακόμη επειδή, εξ όσων γνωρίζω αρκετες Α.Δ. άργησαν να αντιληφθούν τη καταργιση της αρμοδιότητας του Γ.Γ στις 30-6-12, έχουν εκδόσει πράξεις εξαίρεσης από κατεδάφιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μετά την παραπάνω ημερομηνία.Για αυτές τις πράξεις ή θα πρέπει να δοθεί εκ του νόμου αναδρομική ισχύ, άλλως θα πρέπει να ανακληθούν και να εκδοθούν νέες. Εκτιμώ ότι η πρώτη λύση είναι προτιμότερη, γιατί δεν γνωρίζω αν η ανάκληση θα δημιουργήσει προβλήματα ή όχι στους ενδιαφερόμενους λόγω προγραμμάτων κλπ