Άρθρο 10: Παρακολούθηση και εφόσον απαιτείται, ανάκληση ή απόσυρση ή/και καταστροφή τροφίμων ή ζωοτροφών.

1. α) Η ανάκληση σκοπεί στην απομάκρυνση των μη ασφαλών τροφίμων ή ζωοτροφών από την αλυσίδα διακίνησής τους, όταν υφίσταται η πιθανότητα διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή, έτσι ώστε να προληφθεί, εξαλειφθεί ή περιοριστεί ο κίνδυνος.
β) Η απόσυρση σκοπεί στην απομάκρυνση των μη ασφαλών τροφίμων ή ζωοτροφών από την αλυσίδα διακίνησής τους, όταν δεν υφίσταται η πιθανότητα διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή, έτσι ώστε να προληφθεί, εξαλειφθεί ή περιοριστεί ο κίνδυνος.
γ) Για την αποτελεσματική ανάκληση ή απόσυρση των μη ασφαλών τροφίμων, ή ζωοτροφών, από την αλυσίδα διακίνησής τους, η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί ένα επαρκές σύστημα ιχνηλασιμότητάς τους.

2. α) Η ανάκληση ή απόσυρση τροφίμων ή ζωοτροφών ενεργοποιείται στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) όταν οι επιχειρήσεις τροφίμων ή ζωοτροφών κρίνουν ή έχουν λόγο να πιστεύουν, ότι τρόφιμα ή ζωοτροφές που έχουν εισάγει, παράγει, μεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείμει δεν συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων ή ζωοτροφών και έχουν εκφύγει από τον έλεγχο της επιχείρησης,
β) όταν για τα ως άνω τρόφιμα ή ζωοτροφές έχει εκδοθεί εντολή ανάκλησης ή απόσυρσης από τις αρμόδιες αρχές.

3. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή ζωοτροφών στο πλαίσιο του μέτρου της ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίμων ή ζωοτροφών έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:
α) Να απομακρύνουν άμεσα, με ευθύνη τους, από το δίκτυο διακίνησης τα μη ασφαλή τρόφιμα ή ζωοτροφές.
Κατά τη διακίνηση των μη ασφαλών τροφίμων ή ζωοτροφών, δεν απαιτείται το πιστοποιητικό – άδεια διακίνησης της παρ. 13 του άρθρου 9.
β) Να αποθηκεύουν σε ειδικό, ξεχωριστό χώρο με κατάλληλη σήμανση τα συγκεκριμένα τρόφιμα ή ζωοτροφές, καθώς και να τηρούν κατάλληλη σχετική τεκμηρίωση.
γ) Να ενημερώνουν, άμεσα και εγγράφως, την κατά τόπο αρμόδια αρχή. Στοιχεία της έγγραφης ενημέρωσης αποτελούν, τουλάχιστον, ο λόγος της ανάκλησης ή απόσυρσης, το είδος, η ποσότητα, η λεπτομερής περιγραφή, η παρτίδα, τα στοιχεία συσκευασίας και επισήμανσης του τροφίμου ή της ζωοτροφής, τα ακριβή στοιχεία των επιχειρήσεων, στις οποίες διατέθηκαν τα προϊόντα και τέλος η ενημέρωση για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσυρσης ή ανάκλησης. Την ευθύνη ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών έχει ο υπεύθυνος της επιχείρησης που διέθεσε το προϊόν στην αγορά.
Η κατά τόπο αρμόδια αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, ενημερώνει την κεντρική αρμόδια αρχή.
δ) Να καταστρέφουν τρόφιμα ή ζωοτροφές που αποσύρονται ή ανακαλούνται, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται εξυγίανση ή αλλαγή χρήσης.
ε) Να συνεργάζονται με κάθε άλλη επιχείρηση του δικτύου διανομής, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική απόσυρση ή ανάκληση.
στ) Να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε απαιτούμενη πληροφορία και ενημέρωση σχετικά με την πορεία των διαδικασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική απόσυρση ή ανάκληση. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών, ώστε να επιτύχουν την πρόληψη, εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου, μέσα από την απομάκρυνση των μη ασφαλών προϊόντων από ολόκληρο το δίκτυο διακίνησης.
ζ) Να ενημερώνουν άμεσα τους καταναλωτές, με το πιο πρόσφορο και κατάλληλο μέσο, στην περίπτωση που υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν φτάσει στον τελικό καταναλωτή μη ασφαλή τρόφιμα ή ζωοτροφές, παρέχοντας σαφή στοιχεία για το είδος και τα χαρακτηριστικά τους, τους λόγους της ανάκλησης, καθώς και πληροφορίες προς αυτούς, πώς να διαχειριστούν τα εν λόγω προϊόντα.
Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των καταναλωτών, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των αρμοδίων αρχών.

4. Οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο του μέτρου της ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίμων ή ζωοτροφών, έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:
α) Να διαβιβάζουν στην κεντρική αρμόδια αρχή τα έγγραφα της περίπτ. γ της παρ. 3, ζητώντας κάθε δυνατή συνδρομή, στις περιπτώσεις που το κρίνουν αναγκαίο.
β) Να παρακολουθούν ή/και επαληθεύουν, αν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων ή ζωοτροφών λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική απόσυρση ή ανάκληση, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή τους για τον έλεγχο τήρησης και εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας.
γ) Να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
δ) Να κάνουν χρήση του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιμα – Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Δεν απαιτείται απόσυρση ή ανάκληση και επομένως δεν επισύρει τις υποχρεώσεις και προκαθορισμένες διαδικασίες των παρ. 3 και 4, κάθε άλλη περίπτωση απομάκρυνσης τροφίμων ή ζωοτροφών από την αλυσίδα διακίνησης, και συγκεκριμένα:
α) όταν η επιχείρηση οικειοθελώς απομακρύνει τρόφιμα ή ζωοτροφές από την αγορά, για τα οποία δεν συντρέχουν λόγοι μη ασφάλειας,
β) όταν δεν συντρέχουν λόγοι μη ασφάλειας, αλλά τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές δεν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια ποιοτικών προδιαγραφών,
γ) όταν συντρέχουν λόγοι μη ασφάλειας, αλλά τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές δεν έχουν εξέλθει της εγκατάστασης.

 • ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ή ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

  Οι ορισμοί που δίνονται στο άρθρο 10, παραγρ. 1 εδάφια α) και β) για την ανάκληση και απόσυρση των τροφίμων είναι ασαφείς και μάλλον όχι επιτυχημένοι.
  Από την επακριβή ερμηνεία των λέξεων, κατά την γνώμη μας, προκύπτει ότι ανάκληση σημαίνει ότι μία παρτίδα την ανακαλώ, δηλαδή την παίρνω πίσω, την επιστρέφω εκεί από όπου προέρχεται.
  Απόσυρση όμως σημαίνει ότι απλά εμποδίζεται η διανομή μίας παρτίδας προς τους καταναλωτές με την αφαίρεση από τις προθήκες διάθεσης στον καταναλωτή.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:11 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Η ανάκληση και η απόσυρση είναι νομοθετική απαίτηση και ονομάζεται έτσι είται την επιβάλει η αρμόδια αρχή, είται την εφαρμόζει η ίδια η επιχείρηση στα πλαισια του συστήματος αυτοελέγχου. Σαφώς δεν επισιεει κυρώσεις όταν η ίδια η επιχείρηση στα πλαισια των διορθώσεων, την έχει προβλεψει και την εφαρμόζει…γιατι περιπλεκετε ετσι τις διαδικασίες που ήδη υφίστανται και λειτουργουν σύμφωνα με τους ΕΚ;;;

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:39 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  Στην παρ.3 του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να προστεθεί ως απαραίτητη ενέργεια των επιχειρήσεων στα πλαίσια των μέτρων της ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίμων ή ζωοοτροφών, να διαθέτουν έγγραφη σύμβαση εν ισχύ με επιχειρήσεις ειδικά αδειοδοτημένες για την ορθή και νόμιμη διαχείριση των ακατάλληλων τροφίμων ή ζωοτροφών που πλέον αποτελούν υποπροϊόντα ζωικής ή φυτικής προέλευσης

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 12:47 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

  Προς συμπλήρωση της παρ.3 του εν λόγω άρθρού θα π΄ρεπει να προστεθεί ως απαραίτητη ενέργεια των επιχειρήσεων στα πλαίσια των μέτρων της ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίμων ή ζωοοτροφών, να διαθέτουν έγγραφη σύμβαση εν ισχύ με επιχειρήσεις ειδικά αδειοδοτημένες για την ορθή και νόμιμη διαχείριση των ακατάλληλων τροφίμων ή ζωοτροφών που πλέον αποτελούν υποπροΪόντα ζωικής ή φυτικής προέλευσης