Άρθρο 16: Επαναποστολή φορτίων

1. Η αρμόδια αρχή επιτρέπει την επαναποστολή φορτίων μόνον εφόσον:
α) ο προορισμός έχει συμφωνηθεί με την επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών και
β) ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών έχει ενημερώσει προηγουμένως την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας προορισμού, εάν πρόκειται για άλλη χώρα, σχετικά με τους λόγους και τις συνθήκες βάσει των οποίων απορρίπτονται τα συγκεκριμένα τρόφιμα ή ζωοτροφές από την αγορά της Ε.Ε. και
γ) η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας προορισμού έχει δηλώσει στην αρμόδια αρχή ότι είναι έτοιμη να δεχθεί το φορτίο, εφόσον η τρίτη χώρα προορισμού δεν είναι η τρίτη χώρα καταγωγής.

2. Η επαναποστολή των φορτίων πραγματοποιείται, κατά κανόνα, εντός εξήντα (60) το πολύ ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια αρχή αποφάσισε τον προορισμό του φορτίου, εκτός εάν έχει κινηθεί νομική διαδικασία, με την επιφύλαξη της προθεσμίας για αίτηση συμπληρωματικής γνώμης εμπειρογνώμονα, όταν τα αποτελέσματα των επισήμων ελέγχων δεν το αποκλείουν. Εάν, μετά την πάροδο των εξήντα (60) ημερών, η επαναποστολή δεν πραγματοποιηθεί, το φορτίο καταστρέφεται, εκτός αν η καθυστέρηση αιτιολογείται δεόντως, για λόγους ανωτέρας βίας.

3. Εν αναμονή της επαναποστολής του φορτίου ή της επιβεβαίωσης των λόγων απόρριψής του, η αρμόδια αρχή θέτει το φορτίο υπό επίσημη κράτηση.

4. Η αρμόδια κεντρική αρχή ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, μέσω του συστήματος RASFF και κοινοποιεί τις αποφάσεις της στις τελωνειακές υπηρεσίες. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται, ώστε να λαμβάνουν οποιαδήποτε περαιτέρω αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εκ νέου εισόδου του απορριφθέντος φορτίου στην ΕΕ.

  • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:54 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

    Καταρχην όταν μιλάμε για επαναποστολή, εννοούμε ότι το προιον ξαναστέλνεται στον τόπο απ´ όπου ηρθε (προέλευση), όχι κατ´ αναγκη στην χωρα καταγωγης. Η γνωμη μου είναι ότι μόνο εκει προβλεπεται να επιστραφει σύμφωνα με τους ΕΚ, πάντα μετά από την εγγραφη σύμφωνη γνωμη της τοπικης αρμοδιας αρχης. Δεν συμφωνειται με την επιχειρηση η αποστολη του φορτίου κάπου αλλού!! Ετσι αναλαμβάνει και ο αποστολέας την ευθύνη που του αναλογεί για την αρχική αποστολή του μη συμμορφούμενου φορτίου…..