Άρθρο 35: Συνδρομή προς αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Εκθέσεις ελέγχου οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων κρατών μελών

1. Αν επιχείρηση τροφίμων, ζωοτροφών, διαχείρισης ΖΥΠ ή εκμετάλλευση, η οποία έχει την έδρα της ή ασκεί τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, αρνείται να δεχθεί τον έλεγχο που προβλέπεται από διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών, της διαχείρισης ΖΥΠ ως και της υγείας και προστασίας των ζώων, η αρμόδια εθνική αρχή και το εξουσιοδοτημένο από αυτή όργανο, ενεργώντας αυτεπάγγελτα ή ύστερα από σχετικό αίτημα των εντεταλμένων για τον έλεγχο από την Επιτροπή της Ε.Ε. οργάνων, μεριμνά για την εν γένει ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου, ιδιαίτερα με την παροχή της απαραίτητης συνδρομής.

2. Οι εκθέσεις ελέγχου από εντεταλμένα για τον έλεγχο από την Επιτροπή της Ε.Ε. οργάνων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την ορθή εφαρμογή των κανόνων του δικαίου της Ε.Ε. σε επιχειρήσεις τροφίμων ή ζωοτροφών ή διαχείρισης ΖΥΠ ή εκμεταλλεύσεις ως και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών σε φορτία τροφίμων ή ζωοτροφών προέλευσης Ελλάδας λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές του παρόντος νόμου και, εφόσον απαιτείται, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης και/ή επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.